Ниигэм 27 aug 2021 701

​Буряадай Захааминай аймагта ниигэмэй һалбариин эмхинүүд нээгдэнэ

© фото: egov-buryatia.ru

Мүнөөдэр, августын 27-до, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Всеволод Мухин албанай хэрэгээр Захааминай аймаг гаранхай. Аймаг дотор болбосоролой болон соёлой объектнүүд ашаглалагада тушаагдана. Тиихэдэ сайд харгы барилга болон хуушарһан гэрнүүдһээ зөөхэ талаар хэгдэжэ байһан ажал шалгаха юм.

Закаменск хотодо 2019-2020 онуудта Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ хүүгэдэй соёлой урлалай байшан заһабарилагдажа, ажалаа ябуулжа эхилэнхэй. Мүнөө эндэ зохёохы 15 бүлэг хүдэлнэ. Эндэ 600-һаа дээшэ үхибүүд сүлөө сагаа үнгэргэдэг юм. Удаань хүүгэдэй болон залуушуулай нөөсын түбэй нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ.

2020 ондо Закаменск хото хотын болбосон оршон байгуулха бүхэроссиин мүрысөөндэ «Благоустройство ул. Титова» гээһн түсэлөөр түрүүлжэ гараһан юм. Мүнөө эдэ түсэл, тиихэдэ хуушарһан гэрнүүдһээ ажаһуугшадые зөөлгэхэ талаар программа хэр бэелүүлэгдээб гэжэ хараха.

Холтосон нютагта соёлой байшан заһабарилагдажа, нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ Закаменск хотодо Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ һомонууд хоорондын түбэй номой сан нээгдэхэ.

Тиихэдэ Буряад Уласай Засагай газарай «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр заһабарилагдажа байһан Гусиноозерск-Закаменск  шэглэлэй харгын 272-һоо 282-дохи модон хүрэтэр хэгдэжэ байһан ажал шалгаха. Удаань Хуртага нютагта «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ заһабарилагдаһан модельнэ номой сангай нээлгын баяр ёһололдо хабаадаха юм.  

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: egov-buryatia.ru