Ниигэм 1 sep 2021 453

​Буряадай уурхайшад урмашуулагдаа

Август һарын һүүлшын амаралтын үдэр Росси дотор Шахтёрнуудай мэргэжэлтэ үдэр тэмдэглэгдэдэг гээшэ. Энэ ушараар августын 27-до Буряад Уласта «Түгнын уурхайн» ажалшадта Баярай бэшэгүүд барюулагдаа.

Байгша ондо энэ мэргэжэлтэ һайндэр тэмдэглэгдэжэ эхилһээр - 70 жэл, Росси дотор шулуун нүүрһэ малтажа эхилһээр - 295 жэл гүйсэбэ. Түгнын уурхайн ажалшадые Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалһан байгаа.

- СУЭК эмхи эгээл томо юм. Жэлэй туршада 110 сая тонно шулуун нүүрһэ малтана. Үнэн зүрхэнһөө мэргэжэлтэ үдэрөөртнай амаршалнаб. Буряадай урдаа хараха үйлэдбэри болоно гээшэт. Танай хүсөөр уласай бюджедтэ налогтнай ехэхэн туһа боложо үгэдэг. Социальна талаар уялгануудаа эдэбхитэйгээр дүүргэнэт. Жэшээлхэдэ, һаядаа Никольск нютагта шэб шэнэ сэсэрлиг нээгдэхэеэ байна. Сэсэрлигэй барилгада танай хубита ехэ, – гэжэ Алексей Цыденов амаршалхадаа хэлэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газар Хүндэлэлэй грамотануудаар Түгнын уурхайн 20 ажалшадые урмашуулаа. Россиин Элшэ хүсэнэй яаманай Хүндэлэлэй грамота нэгэ хүндэ барюулагдаһан байна. Тэрэнэй хажуугаар тэрэл үдэр “Эрхим бригада”, “Эрхим мэргэжэлтэн” гэһэн номинацинуудаар илагшад элирүүлэгдээд, Баярай бэшэгүүдтэ, бэлэг сэлэгүүдтэ хүртөө.

Россиин Элшэ хүсэнэй яаманһаа «Шахтёрская Слава» гэһэн II шатын тэмдэг экскаватор жолоододог Николай Масловта, «Шахтёрская Слава» гэһэн III шатын тэмдэг нүүрһэ ашадаг тракторай жолоошон Сергей Бимбаевта, техникын талаар захирал Александр Каинов гэгшэдтэ зүүлгэгдэһэн байна. Түгнын уурхайн олохон ажалшад Баярай бэшэгүүдтэ хүртөө, гоё гэгшын концерт-наадан энэ үдэр дэлгээгдээ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ