Ниигэм 2 sep 2021 666

​Улаан-Үдын Автотранспортная гудамжада баригдажа байһан һургуули Игорь Шутенков шалгаба

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков Автотранспортная гудамжада баригдажа байһан һургуулида нүүдэл суглаа үнгэргэбэ.

 - Энэ хадаа Улаан-Үдэдэ «Болбосорол» гэһэн түсэлөөр баригдаһан  эгээл томо һургуули болохо. Нэгэ халаанда 1275 үхибүүд һураха аргатай. Манай ниислэл хотодо һургуули бариха стандартаар ехэнхидээ 350 һууритай һургуулинууд баригдана. мүнөө дүрбэн һургуули нэгэ доро баринабди гэхэдэ, алдуу болохогүй, - гэжэ Игорь Шутенков тэмдэглэбэ.

Һургуулиин байшан һуралсалай долоон блогһоо болон үшөө нэгэ дабхарай блогһоо бүридэнэ. Нэгэ дабхартай блогто хоёр бассейн, хоёр актова зал,ном хадагалха газар, хатарай танхим, баскебол наадаха гурбайн тайлмайтай спортзал болон 337 һууритай халуун эдеэ бариха газар байха юм.

- Һургуули баряад дүүрэшэхэ бэшэ, бүхы инфраструктурыень хэнэбди. Мүнөө зун хура бороотой байжа, барилга ябуулагшад энэ баримта хараадаа абангүй ажалаа ябуулна. Мүнөө уһанай суглархагүй талаар барилга ябуулха гэжэ хэлсэгдээ, - гэжэ засаг дарга хэлэбэ.

Тиихэдэ эндэ светофор тодхогдохо.

Мүнөө һургуули 92%-ээр бэлэн. «Дом 2000» гэһэн бүлгэм 2021 оной декабриин 1 болотор барилга дүүргэхээр түсэблэнэ. 2022 оной нэгэдэхи кварталда ашаглалгада тушаагдах талаар ажал ябуулагдажа, удаань һургуулида һурагшадаа угтан абаха юм.

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан