Ниигэм 4 sep 2021 706

Эхилхэһээ эбтэйхэн

Хэбэд номхон Хэжэнгэ нютагай аяар зүүн захада оршодог Загаһатада эхилхэһээ эбтэйхэн, захалхаһаа замтайхан, нютаг зондоо хүндэтэй, үбгэд хүгшэдэй үреэлдэ хүртэжэ ябадаг, хоёр хушуун үринэртэй, гурбан амтатайхан аша зээнэртэй Даржаев Жамсо Доржиевич, мүн тиихэдэ наһанайнь хани нүхэр болохо Даржаева Баирма Николаевна хоюулаа ан-бун ажаһуудаг.

Энэ үргэмжэтэй бата бэхи айлай гэр бүлын намтар аргагүй баян. Чисаанынгаа дунда һургуули дүүргээд, уданшьегүй гүлмэрхэн Жамсо Баирма хоёр инаг дуранай охиндо абтажа, бурханай ёһоор эхэ эсэгэнь худа ураг бололсожо, айлай тоодо ороо һааб даа.

Улаан-Үдынгөө наймаанай училищи Баярма Николаевна дүүргээд, түрэл нютагтаа дэлгүүрнүүдтэ олон жэлнүүдтэ наймаашанаар хүдэлөө. Жамсо Доржиевич нютагайнгаа һомоной даргааршье томилогдоод ябаһан юм. Ямаршье ажалда хүдэлхэдөө, энэ эбтэй гэр бүлэ хүдэлмэриһөө тунхарихагүйень нютагайнь зон булта гэршэлхэ даа.

10-аад жэлэй саада тээ эб нэгэн хоюулаа хэлсэжэ, хөөрхэн хүбүүн басаган хоёрые үргэн абажа, сэсэрлигэй наһанһаань эхилээд, мүнөөшье болотор өөрын түрэһэн үхибүүд мэтээр энхэржэ, эхын урихан шарайгаар, зөөлэхэн үгөөр, эсэгын хатуу зоригоор эдэ хоёртоо хандаһаар, өөдэнь болгожо байтараа, үргэжэ ябаһан хүбүүн басаган хоёройнгоо үшөө одхон дүү басагыень эрхэлүүлэн үндылгэхэ хубитай байшоол даа. Теэд яахаб, өөрын хүбүүн басаган хоёр гансата гурбан дүүнэртэй болошоод, айлай 5 үхибүүд гэлсүүлхын хажуугаар, үшөө зээ басаган, аша басагадшье һубаряал даа. Иимэл хуби заяатай, ашатын буян энэл гээшэ гээд, эдээхэн амтатай үринэрөө эрхэлүүлэн, алтан дэлхэйн хүрьһэ гэшхэжэ ябадаг хоёр лэ даа, Баярма Николаевна, Жамсо Доржиевич Даржаевтан!

Цырендолгор БАДМАЦЫРЕНОВА

Фото: Гэр бүлын архивһаа гэрэл зурагууд