Ниигэм 7 sep 2021 383

​Буряадай Мүнхэ Һарьдагай хормойдо модонууд таригдаа

© фото: pixabay.com

Буряадай Түнхэнэй дархан газарта модо тариха талаар хэмжээ ябууулга үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдөө. Мүнхэ-Һарьдагай хормойдо сентябриин 3-7-ой үдэрнүүдтэ шэлбүүһэтэ модоной 3700 сагдуул таригдаа.

- Түнхэнэй дарахан газарай болон «Подари планете жизнь» гэһэн буян үйлэдэлгын жасын дэмжэлгээр, Станислав Халтаевай үүсхэлээр хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө. Гурбан үдэрэй туршада 1500 метрэй үндэртэ Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудһаа ерэһэн 34 һайн дуратанай команда, эндэ ажаһуугшад болон дархан газарай хүдэлмэрилэгшэд хуша, нарһан, шэнэһэн модохонууд таригдаа, - гэжэ Түнхэнэй дархан газарта тэмдэглэбэ.

Ландшафтна инженер Агата Макаршинагай байгуулһан тусхай технологи хэрэглэжэ, модонууд таригдаа. Тэрэнэй онсо илгаань гэхэдэ, таригдаха модоной үндэһэн газартай хамта мэшээгтэ оройгдожо, тэрэл зандань газарта һуулгана. Иимэ арга хэрэглэхэдэ, модоной үндэһэн һандарангүй үлэжэ, 85% хүрэтэр модо таригдаһан газарта ургада

- «Подари планете жизнь» гэһэн жасада, Станислав Халтаевта, һайн дураараа хабаадагшадта Түнхэнэй онсо шухаг байгааали сахин хамгаалгада туһа хүргэһэндэнь баяртабди. Хойто жэл иимэ хэмжээ ябуулга Ойхондо эмхидхэгдэхэ, - гэжэ Түнхэнэй дархан газарай хүдэлмэрилэгшэд баяраа мэдүүлбэ.

«Подари планете жизнь» гэһэн буян үйлэдэлгын жаса 2012 онһоо хойшо байгаали сахин хамгаалгын акцинуудые үнгэргэдэг. Энэ болзорто экоакцида 18 мянган хүн хабаадажа, 160 мянган модон таригдаһан байна.

Фото: pixabay.com