Ниигэм 10 sep 2021 2721

​Байгал далай аршалха талаар асуудалнуудаар Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөөн үнгэрбэ

© фото: Буряад Уласай Арадай Хурал

Буряад Уласай Арадай Хуралай эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали  хамгаалгын хороон Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөө үнгэргэбэ. Арадай Хуралай һунгамалнууд, Буряадай байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаманай сайд Сергей Матвеев, байгаали ашаглалгын һалбари хинаха талаар холбоото уласай албанай Буряад Уластахи хүтэлбэриин дарга Марина Дамдинова болон Баргажанай аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэд энэ суглаанда хабаадаһан байна. Байгал далайн экологидо хабаатай асуудалнуудые эндэ зүбшэн хэлсээ.

Засагай газарай түлөөлэгшэд Максимиха нютагта оршодог уһа сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые хараһан байна. Үни удаан саг соо энэ барилга ябуулагдажа, байгша оной эхиндэ хүдэлжэ эхилээ. Сүүдхын туршада эндэ 150 кубометр уһа сэбэрлэхэ аргатай.

Хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай тэмдэглэһээр, сэбэрлэлгын түхеэрэлгэ ехэ бэрхэшээлтэйгээр баригдаһан байна. Федеральна һанһаа 600 сая түхэриг барилгада һомологдоһон юм. Гадна уласай бюджедһээ мүн лэ мүнгэн гаргашалагдаһан байна.

- Сэбэрлэлгэ гараһанай удаа, уһанай шанар һайн болоо. Шэнэ технологи хэрэглэгдэнэ. Концессионно хэлсээн баталалагдаа. Новосибирскын эрдэмтэд ерэхэдээ, шэнэ технологи хэрэглэхэ тухай хэлэһэн байна. Мүнөө ноябрь һара соо шэнэ оньһон түхеэрэлгэ тодхогдохо юм. Уһанай шанар үшөө сэбэр болохо зэргэтэй. Максимиха нютаг аяншалгын талаар хүгжэнэ. Айлшадай хонодог гэрнүүд руу уһанай сорго татажа оруулха асуудал шиидхэхэ еһотойбди. Энээндэ мүнгэн хэрэгтэй гээшэ ааб даа. Барилгын яаманай талаар бюджет соо мүнгэ оруулжа, нүгөө жэл энэ ажал ябуулха шухала, - гэжэ Анатолий Кушнарев хэлэнэ.

Баргажан Адаг нютагта бог шоройн газар сэбэрлэхэ талаар ажал мүнөө үедэ ябуулагдажа байнхай. Байгал далайн эрье дээрэ оршодог энэ нютаг хүн зон амархаяа олоор ябадаг юм.

- «Сэбэр гүрэн» гэһэн федеральна программын ёһоор үндэһэтэнэй «Экологи» түсэлөөр бог шорой хаядаг газар сэбэрлэхэ ажал ябуулагдажа эхилһэн байна. Федеральна һанһаа мүнгэн һомологдоо. Ажалай хэгдэжэ байһаниие манай яаман тон наринаар шалгана, - гэжэ Буряадай байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаманай сайд Сергей Матвеев тэмдэглээ.

Бог шорой сэбэрлэхэ, абаашажа хаяха ажал ябуулжа байһан олзын хэрэг эрхилэгшэ Денис Тонконоговай хэлэһээр, Сэлэнгын аймагай Гусиноозёрскын болон Загарайн полигон дээрэ бог шорой абаашагдана. Дүн хамта 187 мянган гурбалжан метр бог шорой зөөгдэхэ. Удаань 8,7 гектар газар дээрэ шэнэ модонууд таригдаха юм.

- Аяншалагшад амаржа ерэхэдээ, энэ ехэ бог шорой хаража, дураа гутадаг байна. Федеральна дэмжэлгын аргаар мүнгэн ерэжэ, 421 сая түхэриг энэ ажалда һомологдоо. Мүнөө үедэ ажал ябуулагдажа байна гэжэ харанабди. Эндэһээ бог шорой зөөгдэжэ эхилээ. Хэзээб даа, нэгэтэ эндэ ой модон таригдаха гээд ехэ найданабди. Аяншалга хүгжөөхэ хэрэгтэ энэ ехэ нүлөөтэй, - гэжэ Анатолий Кушнарев һанамжална.

Нүүдэл зүблөөнэй дүнгүүдээр хэдэн шиидхэбэринүүд абтаһан байна. Бог шорой хаядаг газар хаагдажа, хүн зон нобшо ноохойгоо ой модон соо хаядаг болоо. Энэ бэрхэшээлтэйгээр Баргажанай Адаг һууринай гулваа Светлана Кривогорницына Арадай Хуралай һунгамалнуудта хандаһан байна. Эдэ болон бусад асуудалнуудые шиидхэхэ тухайгаа депутадууд найдуулаа.

 

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: Буряад Уласай Арадай Хурал