Ниигэм 13 sep 2021 280

​​Буряадай хоёр аймагта дулаасуулгын хаһада бэлэн бэшэ

© фото: pixabay.com

Буряадай прокуратура Түнхэнэй болон Муяын аймагуудта дулаасуулгын хаһада бэлэн гү гэжэ шалгалтануудые үнгэргэбэ. Тэрэнэй дүнгүүдээр, эдэ аймагуудта үбэлэй хаһада бэлэн бэшэ гэжэ элирээ.

- Түнхэнэй болон Муяын аймагуудай коммунальна ажахынууд котельнинүүдые ашаглаха гэһэн зүбшөөл абаадүй., – гэжэ прокуратурада тэмдэглэнэ. 

Тиигэжэ уласай прокуророй орлогшо эдэ хоёр аймагуудай гулваанарай орлогшонорто болон уласай барилгын сайдай орлогшодо хуули хазагаруулжа болохогүй гэжэ эртээнһээ дуулгаба. Саашадаа энэ асуудалай шиидхэгдээгүй һаа, тушаалта нюурнууд уголовно харюусалгада татагдаха гэжэ тодорхойлоо.

Фото: pixabay.com