Ниигэм 13 sep 2021 282

​Буряадай Хяагтын аймагта уласхоорондын пункт һэльбэн шэнэлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай Арадай Хурал

Автомашинануудай гарадаг Хяагтын уласхоорондын пунктын байгуулагдаһаар 20 жэлэй ойн баярта, мүн заһабарилгын удаа Ородой Холбоото Уласай гүрэнэй хилын пунктын нээлгын баяр ёһололдо Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Цыремпилов хабаадаһан байна.

- Эндэ автомашинанууд, эрхэтэд олоор хилэ гарана. Хяагтын уласхоорондын пункт Буряадай эгээл томо автомобильна пункт болоно. Жэл ошохо бүри тамуужанай пост ехэ болоно. Худалдаа-наймаанай талаар ажал ябуулха хэрэгтэ тон ехэ үүргэ дүүргэнэ. Мүн тиихэдэ уласхоорондын харилсаа холбоо бэхижүүлхэ хэрэгтэ ехэ нүлөөтэй, - гэжэ Валерий Цыремпилов тэмдэглэһэн байна.

«Россиин Федерациин гүрэнэй хилэ» гэһэн федеральна программаар һэльбэн шэнэлэлгын ажал ябуулагдаһан байна. 40 байшан баригдаа, захиргаанай, ажахын, инженернэ-техническэ шэглэлээр байшангууд баригдаа. Хилын пунктые мүнөө үе сагай оньһон түхеэрэлгээр хангаба.

Тамуужанай шалгалта үнгэргэхэ, автоунаануудай шэгнүүр элирүүлхэ комплекснууд тодхогдоһон байна.

Жэлэй туршада 280 мянган автоунаа, 170 мянган ашаа, миллионһоо үлүү физическэ нюурнууд тамжуунай пост гарадаг тухай тоо баримтанууд харуулна.

Үшөө 2013 ондо Хяагтын уласхоорондын пункт заһабарилга эхилһэн юм. Үндэһэтэнэй «Уласхоорондын коопераци болон экспорт» гэһэн түсэлөөр ба «Уласхоорондын худалдаанай логистика» гэһэн проектээр пункт шэнэлхэ хэрэгтэ 602 сая түхэриг һомологдоһон байна.  

Источник: Буряад Уласай Арадай Хурал

Фото: Буряад Уласай Арадай Хурал