Ниигэм 13 sep 2021 268

​Буряад Уласта - алтанай сэнтэй түлишэ

© фото: pixabay.com

Алтанхан намарнай хүрэжэ ерэбэ даа. Сэбдэг хүйтэн үбэлнай мэнэ мэнэ ойртожол байна. Тиимэһээ хүн зон үбһэ хулһаяа, түлеэ залһаяа эртээнһээ бэлдэдэг гээшэ аабза.

- Хуурай, һайнаар ашаатай түлеэ 40 мянган түхэригөөр худалданаб, - гэһэн соносхол Инстаграм хуудаһанда толилогдобо. Тэрэ мэдээсэлэй доро хэдэн зуугаад һанамжанууд тэрэ дороо эбхэрэн гараа: «Ой соо байгаад, 40 мянгата түлеэн. Өөһэдөө тарижа ургуулаад иимэ үнэтэйгөөр худалдана гү? Түлеэ бэлдэхэ ажал хүндэ, тиибэшье иимэ сэнтэй байха ёһогүй», - гэхэ мэтэ гомдолтой бэшэгүүд ороно.

Үнэхөөрөөшье, 12 мянганһаа доошо сэнтэй түлеэн үгы хэбэртэй. Иимэ ушарай тохёолдоходо арад зомнай юугээ түлижэ, гэр байраяа дулаасуулха болоноб? Зайн гал хэрэглэжэ дулаасуулгын хэрэгсэлнүүдые тодхобол мүнгэеэ, сагаашье алмаха болонобди гэһэн бодолнууд ажаһуугшадай толгойдо эрьенэ.

- Олон зоной зайн галһаа хүдэлдэг дулаасуулгын хэргсэлнүүдые тодхобол, зайн гал дамжуулдаг утаһанууд даахагүй. Эндэ тэндэ аюулта ушарнууд тохёолдожо магад, - гэжэ энергетигүүд хэлсэнэ.

Гэхэтэй хамта, түлеэндэ хэрэгтэй зон өөһэдөө ойн ажахыда хандажа, энэ асуудалаа шиидхэхэ аргатай.

- Манай нютагта ажаһуудаг зондо жэлэй нэгэ дахин 40 куб түлеэ үгтэхэ ёһотой гэһэн хуули бии. Энэ хуулиин ёһоор ажаһуугшад газарайнгаа, гэрэйнгээ дансануудые бүридхэжэ, ойн ажахын эмхидэ мэдүүлгэ бариха ёһотой. Тэндэхи мэргэжэлтэд бүхы юумэнэйнь зүб байбал, танда түлеэ бэлдэхэ газар заажа үгэхэ. Тэрэ үгтэһэн модонуудаа өөһэдөө гү, али хүниие хүлһэлжэ асархада болоно, - гээд Буряад Уласай ойн ажахын агенствын таһагай түрүүлэгшэ хэлэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com