Ниигэм 14 sep 2021 238

​Москвагай трансплантологууд Ивалгын дасан хүрэһэн байна

© фото: БТСР

Буряад Уласай эмнэлгын һалбарида түүхэтэ туйлалта болоо гэжэ дуулгаһан байнабди. Ушарынь гэхэдэ, үбшэнтэндэ донорой бөөри һуулгаха операци хэгдээ.

Иимэ операци хэхэһээ урид НМИЦ эмхиин мэргэжэлтэд буряадай заншал сахин, Ивалгын дасан хүрэжэ, Этигэл Хамбада ороһон байна. 1927 онһоо мүнөө болотор зандаа үлэһэн Этигэл хамбын мүнхэ бэе тэдэнэр хараха заяатай байгаа.

Ородой Буддын заншалта Сангхын XXIV дугаар Пандида Хамбо Лама Дамба Аюшеевэй айлшадай гэртэ орожо, заншалта буряад эдеэ амталжа, Дамба Аюшеевтэй уулзаа. Пандида Хамбо Лама Буряад Уласта түрүүшынхиеэ хэгдэхэ операци хэхэ зонуудые адислаа. Үглөөдэрынь Семашкын нэрэмжэтэ уласай больницада эн операци амжалтатай хэгдээ.

Фото: БТСР