Ниигэм 15 sep 2021 373

​Буряадай Захааминай аймагай ажаһуугшадта тэдхэмжэ үзүүлэгдээ

© фото: pixabay.com

Захааминай аймагай 200 гаран ажаhуугша 2 сая 70 мянган түхэригэй тэдхэмжэдэ хүртэбэ. Август hарада ехэ аадар ушаржа, хүн зоной гэр, огород болон бусад барилгануудые эбдээ гээд һануулнабди.

Михайловка нютагай hургуулиин хушалта заhахын тула горитой ехэ ажал хэгдээ. Юуб гэхэдэ, аюулай ушарhанай удаа Буряадай Толгойлогшо ошожо, август hарын эсэс болотор түргэн дары заhабарилга хэхэ тухай даабари үгэhэн байгаа. 

- Түсэбэй ёhоор ажал дүүрэжэ, үхибүүднай сентябриин 1-дэ hургуулидаа ерээ, - гэжэ Михайловкын hургуулиин захирал Баир Цыдыпов хэлэбэ.

Аадарһаа хохидогшодто 14 миллион түхэриг түлбэрилэгдэнхэй. Энэ түлбэридэ 1060 хүн хүртөө.  Мүн лэ уласай hанhаа 46 млн түхэригтэ харгы, социальна байшангууд болон эрьеын хаалта заhабарилагдаа гэжэ онсо байдалай уласай агентствын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Евгений Радикальцев хэлэбэ. Тэмдэглэмээр юумэн гэхэдэ, хохидоhон зоной ажаhуудаг тухайгаа гэршэлэлгэ сүүдэй ёhоор тодорхойлхогүйн тула хуули ёhонуудай тогтоол соо нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагданхай. Мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэһээр.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com