Ниигэм 16 sep 2021 532

​Улаан-Үдэдэ ариг сэбэрэй һара соносхогдоо

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Буряадай ниислэл хотодо ариг сэбэрэй һара сентябриин 27-һоо октябриин 23 болотор соносхогдобо. Һарын туршада хотын гудамжануудые сэбэрлэхэ, болбосон түхэлтэй болгохо, модо тариха талаар хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ. Октябриин 23-да бүхы хотын субботник үнгэрхэ гээд хотын захиргаанда дуулгаба.

 Ариг сэбэрэй һарын туршада эмхи зургаанууд тэдэндэ хабаатай газар дэбисхэрээ хэр сэбэрлэнэб гэжэ шалгалта эмхидхэгдэхэ. Тиихэдэ үмсын гэрнүүд болон олон байратай гэрнүүд шадар бог шорой суглуулдаг талмайнуудые сэбэрлэхэ, хото хоройгоо бог шоройһоо арилгаха ажал ябуулагдаха.

 Болбосон түхэлтэй болгохо талаар комбинат саг соогоо суглуулагдаһан бог шорой гаргаха ажал эмхидхэхэ.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан