Ниигэм 16 sep 2021 493

​Агын Буряадай тойрогой эмнэлгын газарай байгуулагдаһаар 100 жэд гүйсэбэ

© фото: vk.com/guz_aob

Агын Буряадай тойрогой эгээл ехэ эмнэлгын газарай байгуулагдаһаар 100 жэл гүйсэбэ.

Энэ ушараар эмшэдые, ветерануудые засагай түлөөлэгшэд, ажаһуугшад амаршалаа. Хүндэлэлэй грамотануудаар, Баярай бэшэгүүдээр олон тоото бэрхэ эмшэд урмашуулагдаа, харин 26 жэлэй туршада Агын тойрогой эмнэлгын газар урагшатай хүтэлбэрилһэн, мүнөө Үбэр Байгалай хизаарай хуули бүридхэлгын суглаанай түрүүлэгшын орлогшо Цырен Цыреновтэ “Агын Буряадай тойрогой хүндэтэ ажаһуугша” гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоо. Баярай хэмжээ ябуулганай эсэстэ эмшэдэй бэлдэһэн гоё һайхан тоглолто сугларагшад хаража хужарлаа. Гадна «100 лет на страже здоровья» гэжэ шэнэ ном нара хараа, эрдэмэй болон дүршэлтэ конференци үнгэргэгдэһэн байна.

Агада эмнэлгын газар 1921 оной августын 15-да нээгдэһэн түүхэтэй. Тэрэниие байгуулагша Юрьевскэ университет түгэсхэһэн Лэксэк Жабэ. Эмшэн Могойтын аймагай Догой нютаг тоонтотой юм.

Фото: vk.com/guz_aob