Ниигэм 17 sep 2021 503

​Буряад Уласта Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгалта эхилээ

© фото: pixabay.com

Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгалта анхан түрүүшынхиеэ гурбан үдэрэй туршада үргэлжэлхэ. Сентябриин 17-ой үглөөнэй 8 сагһаа сентябриин 19-эй үдэшын 20 саг болотор Буряадай ажаһуугшад дуугаа үгэхэ аргатай.

Буряадай бүхы һууринуудта үглөөнэй 8 сагһаа һунгуулиин газарнууд нээгдэһэн байна. Уласай ажаһуугшад Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгамалые, тиихэдэ 15-дахи һунгуулиин газарта Арадай Хуралай һунгамалые болон аймагуудай захиргаануудай хүтэлбэрилэгшэдые болон һунгамалнуудые шэлэхэ болоно.

Буряад Уласһаа Гүрэнэй Дүүмын һунгамалай тушаалда 10 хүн зууршалһан тухай бүридхэлдэ абтанхай, 42 хүн – аймагуудай гулваагай тушаалда, 254 хүн – аймагуудай һунгамалнуудай тушаалда, гурбан хүн – Арадай Хуралай һунгамалай нэгэ тушаалда. 2021 оной июлиин 1-эй мэдээгээр, Буряад Уласта 702485 һунгалтада хабаадаха хүнүүд бүридхэлдэ абтаа һэн, энэнь 2021 оной январиин 1-эй тоо баримтада орходоо, 3301 хүнөөр бага.

Фото: pixabay.com