Ниигэм 20 sep 2021 291

​Ородой эгээл сэбэр һууринуудай тоодо – Буряадай Посольское, Хойто Гол нютагууд

© фото: naozerobaikal.ru

Буряадай Кабанскын аймагай Посольское болон Түнхэнэй аймагай Хойто гол Ородой эгээл сэбэр, һайхан нютагуудай тоодо оруулагдаа. Эдэ нютагуудта хүндэтэ нэрэ олгохо ёһолол сентябриин 21, 22-ой  үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ.

Энээнһээ урид үндэр энэ нэрэдэ Буряадай Большой Куналей, Десятниково, Ярикто нютагууд хүртэһэн байха юм.

 «Ородой эгээл сэбэр, һайхан нютагуудай эблэл» түүхын-соёлой болон байгаалиин мэдээжэ баялигтай нютагуудые нэгэдүүлдэг юм. Эгээл сэбэр нютагуудай тоодо орохо хүдөө һууринууд олон эрилтээр сэгнэгдэдэг гээд тэмдэглэлтэй.

Фото: naozerobaikal.ru