Ниигэм 29 sep 2021 384

​Ород, Монгол гүрэнүүдэй сэрэгшэдэй хамтын һуралсал

© фото: yandex.ru

«Сэлэнгэ-2021» гэһэн сэрэгшэдэй уласхоорондын һуралсал Монгол орондо эхилээ. Тэрээндэ Ородой Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой танкистнууд, миномётчигууд, тагнуулай албан, “Град” гэһэн 
взвод хабаадана.

Хилэ дээрэ Ород Уласай сэрэгшэдые Монголой сэрэгшэд алда хүхэ хадагаар, сагаан эдеэгээр угтажа абаа. Тус хэмжээ ябуулгын гол зорилго - дэлхэй дүүрэн террористнуудай таража байгаа сагта тэдэниие хайшан гэжэ усадхахаб, ямар арга боломжонуудые хэрэглэхэб гэһэн һуралсал юм. Мүнөө «Дойтын Ам» гэжэ нэрэтэй һуралсалай үнгэрхэ газар һайса шэнжэлэгдэжэ, карта 
дээрэ зурагдажа байна. Хоёр гүрэнэй эмхидхэһэн һуралсалда хамта дээрээ 1 мянга 400 сэрэгшэд, 200 техникэ хабаадуулагдана. Энээн тухай Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой мэдээсэлэй албан дуулгана. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ бэлдэбэ

Фото: yandex.ru