Ниигэм 5 oct 2021 231

​Ажаһуугшадай тоо бүридхэлэй халуун утаһан Ород гүрэн дотор хүдэлжэ эхилбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

«Яагад ажаһуугшадай тоо бүридхэлдэ орохобиб?», «Бүридхэгшэдэ дансануудаа харуулха хэрэгтэй гү?», «Минии дансанууд шалгагдаха гү?» Гүрэн дотор ажаһуугшадай тоо бүридхэлэй эхилхэһээ урид олон асуудланууд гарадаг. Эдэ асуудалнуудта харюу 8-800-707-20-20 гэһэн Бүхэроссиин ажаһуугшадай халуун утаһаар абахаар. Энэнь сентябриин 24-дэ хүдэлжэ эхилээ.

Контакт-түбэй 170-һаа дээшэ операторнууд бэлэдхэл гаража, үдэр бүри үглөөнэй 9 сагһаа үдэшын 9 болотор (Москвагай сагаар) асуудалнуудта харюусаха, бэшэ сагта автоответчик хүдэлхэ (мэдүүлгэ оруулхада, оператор һүүлдэнь харюусаха). 2021 оной ноябриин 14 болотор ажаһуугшадай тоо бүридхэлэй дүүрэтэр халуун утаһан хүдэлхэ.

 Халуун утаһанай операторай шухала инструмент хадаа Росстат эмхиин мэргэжэлтэдэй болон «Ростелеком Контакт-центр» компаниин байгуулһан мэдэсэнүүдэй бааза болоно. Тэрэнь юһэн тематическа бүлэгүүдһээ бүридэнэ: жэшээнь, ажаһуугшадай тоо бүридхэлэй үнгэргэгдэхэ болзорһоо, бүри орёошье асуудалнууд.

Эхин шатада мэдэсэнүүдэй бааза 200 асуудал болон харюуһаа бүридэнэ. Ажалай ябуулагдаһаар, бодото сагаар асуудал, харюунууд нэмэгдэхэ. Харюугүй орёо асуудалнууд Росстат дамжуулагдажа, түргэн дары харюу бэлдэгдэхэ.

- Мэдэсэнүүдэй баазын бэлдэгдэхэдэ, урид үнгэргэгдэһэн ажаһуугшадай тоо бүридхэлэй дансанууд болон аудиториин актуальна асуудалнууд хэрэглэгдээ. Һүүлэй жэл хахадай туршада сүлжээ холбоондо эмхидхэгдэһэн тоо бүридхэлэй хуудаһанууд, подписчигуудтай харилсаһан дүршэл бааза байгуулгада туһалаа. Госуслуги порталда яагаад өөрөө ажаһуугшадай тоо бүридхэл гарахаар бэ гэжэ тодорхой заабари үгтэнэ. Шэнэ орёо асуудалнуудай гараа һаа, операторнууд хонходоһон хүниин Росстадай мэргэжэлтэдтэй холбохо. Ямаршье асуудалай гарабал, контакт-түбэй мэргэжэлтэдтэй хамта харюугүй үлөөхэгүй гэжэ оролдохобди, - гэжэ Росстадай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Павел Смелов хэлэбэ.

Павел Смеловэй тэмдэглэһээр, тоо бүридхэлдэ бэлэдхэлэй шухала ажал хэгдээ. Танхимууд бэлдэгдэжэ, тоо бүридхэл ябуулагшадта планшедүүд можо нютагуудта дамжуулагдаа, Госуслуги порталда сахим хуудаһанууд бэлдэгдэнхэй, тоо бүридхэгшэд болон волонтёрнуудые хабаадуулха талаар ажал дүүрэжэ байна.

Цифровой технологинуудые үргэнөөр хэрэглэн, 2021 оной октябриин 15-һаа ноябриин 14 болотор Бүхэроссиин ажаһуугшадай тоо бүридхэл үнгэрхэ. Эхилхээ байһан тоо бүридхэлэй шэнэлэлтэ гэхэдэ, госуслуги гэһэн порталда Ородой ажаһуугшадта өөһэдөө бүридхэлдэ орохо арга олгогдоно. Гэрнүүдээр ябахадаа, тоо бүридхэгшэд Ород гүрэнэй операционно «Аврора» системэтэй планшедүүдые хэрэглэхэ. Тиихэдэ тоо бүридхэлгын участогуудта, олон үүргэтэй түбүүдтэ бүридхэлдэ орожо болохо юм.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар