Ниигэм 7 oct 2021 504

​Ородой географическа нэгэдэлэй үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ дэлгэгдээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Октябриин 6-да Улаан-Үдын ФСК-гай байшанда Ородой географическа нэгэдэлэй (РГО) ажаябуулгада зорюулагдаһан үзэсхэлэн нээгдээ. Буряадай ажаһуугшад болон айлшад РГО нэгэдэл байгуулагшад, мэдээжэ шэнжэлэгшэдэй гэрэл зурагуудые хаража, тэдэнэй ажалтай, Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай (Балтика болон Сталинградай түлөө байлдаануудта совет сэрэгшэдэй баатаршалга тухай) мэдэгдээгүй хуудаһануудтай, замбуулинда гараһан түрүүшын космонавт Юрий Гагарина барижа ябаһан хэрэгсэлнүүдтэй, Митрофан Грековэй мастерскойн ажалнуудтай танилсаха аргатай.

Үзэсхэлэндэ эгээ түрүүн айлшаар ветеранууд, кадедүүд, эдир сэрэгшэд болон сэрэгэй алба хаагшад ерэһэн байна. Тэдэниие Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской угтаа.

- Ород гүрэнэй, тиихэдэ дэлхэйн түүхэдэ шэнэ баримтануудые нээхэ талаар Ородой географическа нэгэдэл горитой ажал ябуулна. Бидэнэй Эхэ орондоо дуратайгаар, түүхэдээ гамтайгаар хандахымнай түлөө энэ ажал хэгдэнэ. Энэ нүүдэл үзэсхэлэндэ олон юумэ һанахабди, мэдэхэбди. Наһанай ямаршье хизаарлалтагүйгөөр экспонадууд олоной һонирхол татаха байха. Аша үрэтэйгөөр сагаа үнгэргэхыетнай хүсэнэб, - гэжэ Петр Мордовской хэлэбэ.  

Энэ хэмжээ ябуулга Буряад Уласай Засагай газарай болон Ородой Холбоото Уласай баталан хамгаалалгын яаманай үүсхэлээр үнгэргэгдэнэ.

Замбуулинай болон сэрэгэй артефактнуудһаа гадна үзэсхэлэндэ архивай хоморой гэрэл зурагууд, совет сэрэгэй дарганарай һамгадай наһанай намтартай танилсахаар. Тиихэдэ «Рысь» гэһэн бэдэрэлгын бүлгэмэй олоһон экспонадуудтай мүн лэ дүтөөр танилсаха арга олдохо.

Октябриин 11 болотор үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Тус үзэсхэлэндэ орохо дуратайшуул түлөөһэгүйгөөр ерэхэ болоно. Наһанай хизаарлалта 0+.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар