Ниигэм 12 oct 2021 455

​Буряадай ажаһуугшад Этнографическа ехэ диктантда хабаадаха аргатай

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

2021 ондо Этнографическа ехэ диктант зургаадахияа эмхидхэгдэхэ. Ород гүрэндэ ажаһуудаг арадууд тухай мэдэсэеэ шалгаха зорилготойгоор «Народов много – страна одна!» гэһэн уряа доро уласхоорондын гэгээрүүлгын хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэдэг юм. Байгша ондо хэмжээ ябуулга Арадай нэгэдэлэй үдэртэ зорюулагдажа, ноябриин 3-һаа 7 болотор онлайн аргаар үнгэргэгдэхэ.

Ород гүрэнэй ажаһуугшад, тиихэдэ хари гүрэнүүдтэ ажаһуудаг зон диктантда хабаадаха аргатай. 30 асуудалһаа бүридэһэн тестдэ харюу үгэхэ хэрэгтэй: тиихэдэ 20 асуудал бултанда хабаатай, 10 асуудалынь можо нютагуудта хабаатай байха. Хари гүрэнүүдэй хабаадагшадта бүгэдэ федеральна 30 асуудал дурадхагдаха.

45 минутын туршада харюусажа, эгээл ехэ 100 балл абахаар. Диктантын дүүрэхэтэй хамта, зүб харюунуудые мэдэжэ, дүнгүүдтэй үнэмшэлгэ абахаар.

«Энэ хэмжээ ябуулгын удаа Ородой ажаһуугшадта уг гарбалаа, ёһо заншалаа, зэргэлжэ ажаһуудаг арадууд тухай мэдэхэ, һонирхохо хүсэл түрүүлхэ гээшэ манай зорилго болоно. Ондоо ондоо яһатан хоорондоо эбтэй, бэе бэе хүндэлжэ ажаһуухын тула мэдэсэ үндэһэн һууринь болоно ха юм», - гэжэ Үндэһэ яһатанай хэрэгүүдэй талаар федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшэ Игорь Баринов хэлэбэ. 

Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл, тодорхой мэдээсэл диктантын албан ёһоной https://miretno.ru/ гэһэн сайтда танилсахаар.

Диктантын үнгэргэгдэһэн жэлнүүдтэ Австрали, Австри, Германи, Марокко, США, Хитад, Аргентина, Великобритани, Норвеги, ОАЭ, ЮАР, Эфиопи, Доминикана болон бусад, дүн хамта дэлхэйн 200-һаа дээшэ гүрэнүүдэй гурбан саяһаа дээшэ хүнүүд хэмжээ ябуулгада хабаадаа.

Тус акци Үндэһэ яһатанай хэрэгүүдэй талаар федеральна агентство болон Удмурт уласай үндэһэ яһатанай бодолгын яаман эмхидхэгдэнэ. Алас Дурнын федеральна тойрогто хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын аппарадай дэмжэлгээр үнгэрхэ юм.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар