Ниигэм 13 oct 2021 383

​Хосорхын тэмдэг - хорбоо юртэмсэ

© фото: Этнографическа музейн сайтһаа

Юртэмсэ дэлхэй дээрэ бүхы юумэн хубилдаг, түүхын гүн соо тунадаг жаматай. Оршолонто замби дээрэ ажаһуугаа арад түмэнэй хүгжэлтэһөө дулдыдан, бага юумэн ехэдээ залгюулдаг юм. Угсаата буряадуудай соёл уралигай хосоржо байһыень харуулһан арт-түсэл Үбэр Байгалай арадуудай Этнографическа музейдэ байгуулагдаба. 

Жэбэрдэггүй сагаан түмэрөөр хэгдэһэн 2 метр үргэнтэй томо бүмбэгэдэ багахан бүмбэгэ һуулгаатай. Тэрээн дээрэ - буряад алфавит. Сагай ошохо бүри багахан бүмбэгэнь жэбэртэ эдигдэжэ, дээрэхи үзэгүүдынь харагдахаяа болихо жэшээтэй. 

- Томонь бүмбэрсэг дэлхэйн хүгжэлтэ, харин багань бидэнэй соёл уралиг, түүхэ, хэлэнэймнай хосоржо байһые харуулһан бүтээл болоно. Магад, жэбэржэ хосорхогүй. Бүхы юумэн бидэнэйл гарта, - гэжэ музейн мэргэжэлтэд дуулгана. 

Тус байгуулга «Генезис» гэһэн түсэлэй илагша болоһонойхи музейн талмайда тодхогдобо, авторынь Юрий Цырендашиев юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Этнографическа музейн сайтһаа