Ниигэм 11 apr 2022 10735

Эрдэмээ шалгыт! Танай анхаралда манай хоёрдохи тест

Хүндэтэ нүхэд! Энэ удаа даабаринууднай орёошог байха.

Юуб гэхэдэ, буряад хэлэнэй дүримүүдые хэр зэргэ мэдэнэ гээшэбта гэжэ шалгаха зорилготойбди. Манай тест 24 асуудалһаа бүридэнэ. Тэдээн бүхэндэ зүб харюу үгэбэл, нэгэ нэгэ балл үгтэхэ. Даабаринуудые дүүргэхын тула дунда зэргээр 13 минута гаргашалхат. Дүнгүүдээ сүлжээ холбоондо ниитэлүүлжэ болоно. Нүхэдтөө дуулгажа, тест дүүргүүлэгты.

Тест бүтээлгэдэ сэгнэшэгүй туһаламжа үзүүлһэнэйнь түлөө БГУ-гай Буряад хэлэнэй дээдын һургуулиин захирал Гарма-Ханда Гунжитовада баяр хүргэнэбди.