Ниигэм 18 oct 2021 309

​Загаһанай мяхаар хэгдэһэн бууза Буряадта үйлэдбэрилнэ

© фото: Анна Огородник

Хэзээб даа, олон жэлэй саана, бууза абаад эдихэ гэхэдэмни, зосоонь загаһанай мяхан байшоо. Ехэл гайхаа һэм. Байгал шадарай аймагай Татаурово һууринай Сергей Воротников хубиин ажахы байгуулжа, загаһанай мяхатай буузануудые улас дотор анха түрүүн хэжэ, худалдаанда табиһан юм.

Мүнөө үедэ ИП “Воротникова” ганса бууза бэшэ, мүн түргөөр бэлдэгдэхэ бусад пельмень, котлетэ, тефтель гэхэ мэтэ амтатай зүйлнүүдые хэжэ худалдана, ажаһуугшадаа баярлуулна. Дабһалаатай, сонгоогдоһон, борсологдоһон загаһа хүн зондо дурадхагдана.

- 2003 онһоо загаһа буйлуулжа эхилээб. Энэмнай асарагдаһан загаһан бэшэ, Буряад оронойнгоо гол уһануудһаа өөһэдөө үбэл, зунгүй баринабди. Нютагайнгаа загаһашадые энэ хэрэгтэ хабаадуулжа, мүнгэ түлэнэбди. Тусхай цех барижа, тэндэмнай мүнөө 10-15 хүн ходо хүдэлжэ байдаг, - гэжэ Сергей Иннокентьевич Воротников хөөрэнэ.

Загаһа бариха тусхай үнэмшэлгэнүүдые тараалгада ИП “Воротникова” ходо хабаадана. Һаяхан Котокель нуурта ажал ябуулха эрхэтэй болоо.

- Омоли бариха хорилгоһоо манай ажабайдал ехээр дулдыдаагүй. Юуб гэхэдэ, загаһанай түрьһэеэ хаяха сагта бидэ ажалаа тогтоонобди. Омолиһоо гадна бусад амтатай загаһан бии ха юм. Хөөлэнти, сурхай, хэлтэгэнэ, ялаагана гэхэ мэтэ загаһа хэрэглэнэбди, - гэжэ Сергей Иннокентьевич мэдүүлнэ.

Татаурово һууринда энэ ажахы өөрын нэгэл магазинтай юм. Урид худалдаа наймаанай долоон газартай байгаа. Улаан-Үдэдэ өөрын магазин нээхэ түсэбтэй. Мүнөө үедэ хэдэн алаабхитай хэлсэжэ, өөрын зүйлнүүдые ажаһуугшадта наймаална.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Анна Огородник