Ниигэм 18 oct 2021 424

​Харгын эзэд хэд бэ?

© фото: pixabay.com

Һүүлэй үедэ үхэр малай харгыгаар бэлшэдэг болоһониинь мэдээжэ. Адуун һүрэгтэй, үхэр малтай авто-унаануудай мүргэлдэхэ ушарнууд олошороо. Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, энэ тон ехэ бэрхэшээл гээшэ.

Харгыгаар харууһагүйгөөр зайжа ябаһан адуу малай зурагууд, видеобуулгабаринууд социальна сүлжээндэ олоной анхарал татана. Түнхэндэ, Хэжэнгэдэ, Ивалгада, Сэлэнгэдэ ганса харгыгаар бэшэ, мүн нютагуудай түбтэ, дэлгүүрэй газаагуур мал бэлшэнэ. Харгынууд дээрэ тэдэ хэбтэнэ, һүниндөө хононо. Хэдэн жэлэй саана Улаан-Үдэ хотын түбтэ үхэрнүүд хүрэжэ, олониие гайхуулаа бэлэй.

Эдэ үдэрнүүдтэ тус асуудалаар суглаан болоһон байна.

 Колхоз, совхозой һандарһанай һүүлээр хүдөө нютагуудта малшан мэргэжэлтэн үгы болошоо. Бэлшээридэнь абаашаха, асарха ажал хэгдэнэгүй. Олон нютаг нугануудай сомонуудта малшанда түлэхэ мүнгэн үгы байна бшуу. Арад зон малшанай салин бэе дээрээ даажа абахаяа шамданагүй.

ГИБДД-гэй мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, харгын аюулай болоходо, амитанай эзэд зэмэтэй болодог. Тэдээн дээрэ ехэ яла тохогдоно. Тиимэһээ олон хүнүүд үхэр малаа танихаяа болёод үлэнэ. Энэ ушараар бүхы хүдөөгэй малда чип табиха хэрэгтэй гэжэ хэлсэгдээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com