Ниигэм 21 oct 2021 553

​Буряад Уласта октябриин 23-һаа нэмэлтэ амаралтын үдэрнүүд соносхогдохогүй

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласта октябриин 23-һаа нэмэлтэ амаралтын үдэрнүүд эхилхэгүй, ноябриин 7-ой һүүлээршье амаралта үргэлжэлхэгүй гэжэ Буряадай Толгойлогшо дуулгаба.

Ородой Холбоото Уласай вице-премьер Татьяна Голикова эпидемиологическа шахардуу байдалтай можо нютагуудта амаралтын үдэрнүүдые соносхохо тухай дурадхал оруулаа. Татарстан, Башкортостан, Удмурти, Пермскэ хизаар, Оренбургска, Ивановска, Тюменскэ можонуудта шахардуу байдал тохёолдонхой. Можо нютаг бүхэнэй засаг зургаан октябриин 23-һаа амаралтын үдэрнүүдые соносхохо гү, али үгы гэжэ шиидхэбэри абаха болоно.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин октябриин 30-һаа ноябриин 7 болотор ажалшадай салин түлэн, амаралтын үдэрнүүдые соносхохо гэһэн шиидхэбэри абаһан байна.

- Буряад Уласта октябриин 23-һаа нэмэлтэ амаралтын үдэрнүүдые, тиихэдэ ноябриин 7-ой удаа тэрэниие үргэлжэлүүлхэ түсэбүүд үгы, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар