Ниигэм 26 oct 2021 342

​Буряадай ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд харгы сэбэрлэбэ

© фото: РАЛХ

Буряадай ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд бүхы хотын субботнигто хабаадалсаа. Тэдэнэр Энергетик ошоһон харгы сэбэрлэбэ.

Ехэнхидээ шэл, пластик, саарһан болон бусадшье бог хаягданхай байна. Тиигэжэ арбан мэшээг боог суглуулагдаа.

«Хүнүүд ехэнхидэ машинынгаа сонхоһоо бог шорой хаядаг байна. Жэл бүри бидэ эндэ сэбэрлэжэ, жэлһээ жэлдэ хаягдаһан бог шорой бага болоно гэжэ тэмдэглэхэ байнабди. Ажаһуугшад оршон тойрон байгаалида гамтайгаар хандадаг болоо гэжэ ойлгохоор», - гэжэ Буряад уласай ойн ажахын агентствын мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Сэбэр газарта ажаһууха гэжэ хүн бүхэнһөөмнай, оршон тойрон байгаалида манай хандасаһаа дулдыдана ха юм.

Ойн харуулшад Буряадай ажаһуугшадые ойдо, нютагтаа ариг сэбэрые сахихыень уряална.

Источник: РАЛХ

Фото: РАЛХ