Ниигэм 28 oct 2021 339

​Ниитын унаада хүнгэлэлтэтэйгөөр ябаха арга Буряадта хараалагдана

© фото: Анна Огородник

Шэнэ жэлһээ Улаан-Үдэдэ муниципальна маршрутканууд болон трамвайнуудта ажаһуугшадай хүнгэлэлтэтэйгөөр ябаха арга хараалха гэһэн асуудалаар хотын зүблэлэй ээлжээтэ сессидэ октябриин 27-до хэлсэһэн байна.

Хотын һунгамалнуудай ээлжээтэ суглаанда 2022 оной хотын бюджедтэ  болон бусад дансануудта, тээбэриин инфраструктурын хүгжэлтын программада хубилалта болон шэнэлэлтэнүүдые оруулха, һурагшадай харгын түлбэри хүсэлдүүлхэ болон бусад асуудалнуудаар хэлсээ. Тиигэжэ январиин 1-һээ муниципальна унаада пенсионернүүд болон һурагшадай түлбэри 50%-ээр хүсэлдүүлхэ гэжэ түсэблэгдэнэ.

- Хотын ажаһуугшадта ниигэмэй иимэ тэдхэмжэ һүүлэй 11 жэлдэ түрүүшынхиеэ үзүүлэгдэхэ. Энэ асуудалаар хотын захиргаан болон мэр Игорь Шутенковтой суг ажал ябуулнабди. Гараха жэлэй бюджедтэ энэ хараалагдаха, - гэжэ хотын һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев хэлэбэ.

Фото: Анна Огородник