Ниигэм 30 oct 2021 802

​Халдабарита ковид үбшэнһөө тарилга тухай Буряадай ажаһуугшадай һанамжа

Халдабарита ковид үбшэнһөө тарилга бүхы зондо хэхэ гэжэ байна. Ноябриин нэгэнһээ тарилга хүүлээ гэжэ саарһагүйгөөр кинодо, тамирай залнуудта, театрнуудта, эдеэ хоол баридаг газарнуудта оруулагдахагүй гэжэ шиидхэбэри абтаа. Эмшэдэй хэлэһээр, тарилга абаһан зон хүнгэхэнөөр үбдэнэ, 2-3 үдэр соо халуураад, бараг болоно.

Светлана Шобоева

- Халдабарита короноор 2020 оной намар үбдөө һэм. Тэрэнэй һүүлээр хахад жэл соо һанаа амар ябаа бэлэйб. Харин тарилга хүүлэхэеэ удаахан саг соо өөрыгөө бэлдээб. Интернет соо тарилга тухай элдэбын һанамжанууд ябаа ха юм, тиихэдэнь маргажа эхилээб. Ажалдамнай ерэжэ, тарилга хэхэдэнь, тарюулааб. Түрүүшын тарилга абаад, яагаашьегүйб, харин хоёрдохиёо хүүлээд, бэемни һула болоо, халуураадшье абааб. Юун гэжэ хэлэхэеэ һананабиб гэхэдэ, короноор үбдэжэ, 7-10 үдэр соо халууржа байнхаар, 1-2 үдэр халуураад, дүүрээшэнь дээрэ. Мүнөө ноябриин 1-һээ “куаркод”-гүйгөөр хаанашье оруулхагүй гэжэ хэлэгдээ. Һаяхан “Байгал” театрай тоглолтодо ошоходоо, тарилга тухай мэдээсэл гар утаһан дээрээ харуулаад, һанаа амар орооб. Тарюулбал, дээрэ гэжэ һананаб. Наһатай зоноо гамнаха хэрэгтэй. Залуушуул олоор үбдэжэ эхилээ.

Базар Сандаков

Базар Сандаков, сагдаа:

- Бидэндэ эгээн түрүүшүүлэй тоодо короноһоо һэргылэмжын тарилга хэжэ эхилээ бэлэй. Яагаашьегүйб, тарилга хээд ябанаб. Тарилгатайшье һаа, үбдөө һэм, харин ганса үнэр, амта мэдэхэеэ болёод дүүрээ, халуураагүйб. Минии зарим нүхэдни тарилга зорюута хүүлэхэгүйб гэжэ хэлээд, үбдэшөө. Үхэхэеэ байнаб, 8 үдэр соо халуунтайб гэжэ хэлээ бэлэй. Тарилга абахагүйб гэһэн зон олон гээшэ. Олоной газараар хамаагүй ябана. Үбдэн гэхэдээ, эмшэдтэ нэмэри ажал гаргажа үгэнэ ха юм. Эмшэднай хэды ехээр эсэнэб даа. Түхэреэн сүүдхэ соо тэрэ амилдаггүй хубсаһа үмдөөд туршагты даа. Хизаарлалта оруулһаниинь дээрэ юм гү даа гэжэ һананаб.

Баир Доржиев

Баир Доржиев, нотариус:

- Минии ажал зонтой хабаатай. Үдэр бүри намда олон зон ерэнэ гээшэ. Тэдэнэй элүүр мэндые хэн мэдэбэ. Тиимэһээ ажалдаа маска зүүгээд һуухын хажуугаар тарилга хүүлээб. Гэмгүй байналди даа. Октябриин 30-һаа амаралтын үдэрнүүд гэжэ хэлэгдэбэ, олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ баһал хүндэхэн саг тохёолдохонь гээшэ. Тиигэбэ яабашье, улад зоной элүүр энхэ ямаршье алта мүнгэнһөө үнэтэй, сэнтэй ха юм даа. Олоной суглардаг газараар ехэ ябангүй, ариг сэбэрэй байдал сахибал, һайн гэжэ хэлэхэ байнаб.

Дугарма Цыренова

- Ковидһаа тарилга хүүлээгүй байнаб. Хүүлэхэ тиимэ дуран үгы. Харин олондо мэдээсэл тараадаг эмхи зургаануудые шагнахада, тэрэ тарилгагүйгөөр хайшаашье ябажа шадахаяа болихомнай хаш. Би ехэ сүлөөгүй хүн хадаа эндэ тэндэ ябаха баатай байһандаа, тарилга абаха болоо гээшэ гүб даа. Гүрэнэй урдаһаа түлхилдэжэ шадахагүй хадаа тарилга табюулаад, хэрэгүүдээ һанаа амар бүтээхэб гэжэ һананаб. Минии мэдэхэ, таниха зоной яһала олониинь тарилга абанхайнууд, зариманиинь ревакцинаци хүүлэжэ эхилээ. Тэдэнэйнгээ жэшээгээр ябахал болоолби даа.

Ковид үбшэн һүжэржэ, дэлхэй дээрэхи арад зоной ажабайдалда ехэ хубилалтануудые оруулаа гээшэ. Һурагшадай хэшээлнүүд, элдэб суглаанууд, харалганууд, тоглолтонууд онлайн маягаар үнгэрдэг болоо. Хүн зон ариг сэбэрэй байдал сахиха журамаа дахин һэргээгээ. Юрэдөө, хүшэрхэн байдалда зон даданал даа. Саашадаа энэ коронавирус гээшэнь хэзээ һалан ходоржо ошохо байгаа юм - хэншье мэдэнэгүй. Харин байгша һарын 30-һаа ноябриин 7 болотор амаралтанууд гэжэ нэрлэгдээ. Тиимэһээ олон эмхи зургаанууд ажаллахагүй. Буряадай Роспотреб-хиналтын албанай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Ханхареев эдэ амаралтын үдэрнүүдтэ ябангүй, гэр гэрээрээ һуубал дээрэ, олон аймагуудаар байдал доройтожо байна гэһэн хандалга арад зондо ябуулаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ