Ниигэм 29 oct 2021 347

​Буряадай Тэлэмбэ нютагта үбэжөөндөө бэлэн

© фото: pixabay.com

Яруунын аймагай Тэлэмбэ нютагай суута ЗАО "Комсомольское" ажахы таряагаа хуряажа дүүргэбэ. Ажалша бэрхэ зон мүнөө үбэлжөөндөө бэлдэжэ эхилбэ, яhала хүхюутэй, урма  зоригтой, ушар гэхэдэ, үхэр малдаа тэжээхэ таряа, үбhэ хүсэд бэлдэнхэй.

Нэгэ толгойдо 16 центнер тэжээл бэлдэнхэй. 28 жэлэй туршада “Комсомольское” ажахы ударидадаг Жаргал Токтохоев хүйтэн хаhаяа ядамаггүй гарахабди гэжэ баримтатайгаар хэлэнэ.

Сагаан толгойто казах үүлтэрэй мянган үнеэтэй ажахы нёдондо дунда зэргын 100 толгойhоо 83 тугал абаhан байна. Жаргал Жанабазарович тус үүлтэрые ехэтэ магтана. Анхан сагта мяхаяа тушаадаг hаа, мүнөө өөрын цех байгуулжа, олзо дүүрэн хүсэд суглуулна.

Мүнхэ сэбдэг газартай ажахы хүнгэн Енисей болон Вектор комбайнуудаар хүдэлмэрилнэ, hүүлэй 15 жэлэй туршада 7 комбайн  абтагдаа, трактор техникэ ходол шэнэлэгдэдэг. Бэрхэшээлынь гэхэдэ, малшадые оложо ядана. Шэнэхээн нютагhаа бэдэрээдшье туршаа, малшад болохо дуратай зониие урина, hайн салин түлэхэбди гэжэ захирал хэлэнэ.

Иигэжэ уласай зүүн зүгэй захын ажахы үбэлжөөндэ орохонь.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com