Ниигэм 3 nov 2021 490

​Буряадай Уакит нютагта бэрхэшээлнүүд олон

© фото: Эрдэни Раднаев

Баунтын аймагай холын нютагуудай бэрхэшээлнүүд тэндэхи зоной һанаа зобооно. Байгша оной сентябрь, октябрь һарануудта агаарай онгосо тиишээ ниидэхэеэ болёо. Тэрээнһээ боложо арад зон эдеэ хоол, эм домгүй һууха баатай болоо бэлэй. Мүнөө авиа холбоон байгуулагдаа, харин зарим бэрхэшээлнүүд үлэнхэй.

Агаарай онгосын ниидэхэеэ болиходо, Уакит нютагай хамжаан шахардуу байдалда ороо һэн. Мүнөө эм дом, эдеэ хоол долоон хоногто нэгэ дахин асарагдана. Теэд асарагдаһан эдеэнэй үнэ сэн айхабтар ехэ. Ушарынь гэхэдэ, агаарай онгосодо ашаа тээхэдэ үнэтэй болошоо. Нэгэ килограммай түлөө 100 түхэриг абана. Олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ гарзада орохогүйн түлөө наймаанайнгаа сэн үргэхэ баатай. Холын нютагууд руу ниидэхэ эрхэдэ Үбэр Байгалай хизаарай авикомпани хүртэһэн гээд хэлэлтэй. Тус аймагһаа Арадай Хуралай һунгамал Баир Базаровай хэлэһээр, «ноябриин 15 болотор онгосонууд ниидэхэ, тэрэ сагһаа хойшо үбэлэй харгы нээгдэхэ ёһотой”.

Үшөө нэгэ бэрхэшээл гэхэдэ, Баунтын аймагуудай холын нютагуудта интернет үгы, байгаашье һаа тэрэ ехэ тулюур шадалтай. Уакит нютагта хэлхеэ холбоон үгы. Салин болон пенси банкын хууха картада ерэнэ, харин дэлгүүртэ худалдаа наймаа хэхэдээ, картаар түлэхэнь бэрхэтэй. Мүнгэ картаһаа абаха банкомат үгы. Тэрэнэй хажуугаар зайн гал унтараад һаладаггүй. Уакит нютагта оройдоол 30 үрхэ айл ажаһуудаг.

Баунтын аймагай нютагууд бэе бэеһээ холо холо оршодог, тиихэдэ харгынуудынь намагтай, шулуутай. Ноябриин 15-һаа үбэлэй харгы нээгдэжэ, эд бараа оруулха, гаргахань бэлэн болохо.

- Эдэ асуудалнуудые уласай Засагай газарта мэдэхэ, өөһэдөөшье энэ тэрэ бэрхэшээлнүүдээ шиидхэнэбди, - гэжэ Баунтын аймагай гулваа Николай Ковалев хэлээ. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Эрдэни Раднаев