Ниигэм 9 nov 2021 435

​Буряадай аймагуудай больницануудта 85 автомобильнууд дамжуулагдаа

© фото: Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаман

Буряад Уласта «Элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 2021 ондо 85 шэнэ автомобильнууд дамжуулагдаха гэжэ түсэблэгдэһэн байгаа. Тэдэнэй 36 автоунаа Ородой үйлэдбэриин яаман абаһан байна.

49 автомобиль Буряадай гэнэ усалай эмнэлгын уласай таһаг худалдан абаа. Мүнөө УАЗ түхэлэй дүрбэн автоунаа Баргажанай, Бабантын, Захааминай болон Ахын аймагуудта дамжууладаа. Августын 3-да Нива, Лада-Гранта, Лада-Ларгус гэһэн түхэлэй 43 автомобильнууд аймагуудта дамжуулагдаа һэн.

- Эмнэлгын туһын шанар дээшэлүүлхэ зорилготойгоор машинууд дамжуулагдаа. Буряадай 21 аймагууд ажаһугшадта эмнэлгын туһа хүргэхэ, эмшэдые үбшэнтэндэ хүргэхэ зорилготойгоор шэнэ унаануудтай болоо, - гэжэ «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» эмхиин ахамад эмшэн Вячеслав Тимкин хэлэбэ.

Источник: Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаман

Фото: Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаман