Ниигэм 9 nov 2021 429

​Нэгэдэлэй үдэрэй баяр

© фото: pixabay.com

Дэлхэйн хоёр ехэ гүрэнүүдэй хоорондохи орёо харилсаанһаа боложо, 1961 оной августын 13-да суута Берлинэй хана баригдажа эхилһэн түүхэтэй. Тэрэнэй утань - 45 модон, харин үндэрынь табан алда хүрэдэг байгаа. Германиин Берлин хото тэг дундуурнь хубааһан томо харша гаталжа, Баруун тала руу зугадаха һэдэлгэнүүд али олоор болодог байгаа ааб даа. Тус хаалтын табигдахаһаа хойшо 2 сая эрхэтэд баруун гүрэнэй шугам һайшаагаад, тиишээ зугадажа ябаһан байна.

1989 оной ноябриин 9-дэ Коммунис намай ГДР-тэ һалахадань, энэ томо хорёо һандаргагдажа эхилһэн, түрэл арад ниилэһэн түүхэтэй.

Агууехэ дайнай дүүрэнэй һүүлээр СССР гүрэнэй бутаран һалатар манай гүрэнэй Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй сэрэгшэд ГДР-тэ алба хаадаг байһан юм. Тэрэ саг һанагдана гү, сэрэгшэд?

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com