Ниигэм 13 nov 2021 1005

​Гэрэл зурагай гэгээн туяа

© фото: Редакциин архивһаа гэрэл зураг

1981 оной апрель һарада «Буряад үнэн» сониндо хүдэлхэеэ ерэхэдэмни, хүн зоной түлөө һанаагаа зободог, коллективээ нилээд дэмжэдэг, үргэдэг байһан бэлигтэй, бэрхэ редактор Р.Б.Гармаев угтажа абаа бэлэй. Баһал бэрхэ журналистнууд байһан - Баяр, Баярма Дамбаринчиновтэн ехэ туһалаа, үргөө.

Анхан редакцимнай мүнөө үеын ‘’Большой” магазинай байшанда оршодог бэлэй. Тэндэ түрүүшын үдэр хүдэлхэеэ ерэхэдэмни, редакторай орлогшо И.Р.Очиров планёрко үнгэргэжэ байгаа. «Зай, шэнэ басаган, хаанахибши, хадамтай гүш?” - гэхэдэнь, «Үгы”, - гэжэ харюусахадам, томонууд нюдэнүүдээ ялагас гүүлэн энеэбхилээд, «Бараг, бараг, эндэ хүдэлхэеэ ерэһэн хүн гэр бүлэтэй, үхибүүдтэй болодог», - гэжэ сэдьхэлыемни заһаа бэлэй.

Мүнөө болоходо, үнэхөөрөөшье «Үнэндэ” һайн хүдэлхыемни, гэр бүлэтэй, басагатай болохыемни заяаһан байгаа хаш гэжэ сэдьхэдэгби, сэгнэдэгби.

Журналистын хүнгэн бэшэ харгы замда аргагүй бэрхэ һурган хүмүүжүүлэгшэ Буряадай арадай поэт Ц.Ц. Дондогой, бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ ябаһан редактор Р.Б.Гармаев, эрилтэ ехэтэй харюусалгата секретарь Б.Б.Дашиев, тэрэнэй орлогшо О.П.Цыренова, редакторай орлогшо П.Н.Нимаев болон бусад ахатан-журналистнууд туһалаа бэлэй. Тиихэдэ тусхай таһагые урин миһэрэлтэй С.Д.Очиров даадаг байгаа. Ханын шогто хуудаһан дээрэ Степан Доржиевичай дүрэ зураг доро «Степан Доржиевич мэхэтэй, хармаан соогоо мүнгэтэй» гэжэ бэшээтэй байдаг һэн, тэрээнииень хаража хүхидэг һэмди. Фото-зурагуудые ехэ зохидоор С.Ц.Балдуев буулгадаг һэн. Хүдөө нютагуудаар сугтаа ябахадаа, ходол гэдэһэ садхалан, унтаха газартай ябадаг бэлэйбди. Юуб гэхэдэ, нюурамгай Сергей Цынденовичнай урид ноёдоор хөөрэлдэжэрхиһэн байха.

Үнгэрһэн зуун жэлэй ная гаран онуудаар буулгагдаһан энэ гэрэл зурагай гэгээн туяа урдахи замыемнай гэрэлтүүлээ бэлэй. Олон ахатамнай бурханай орондо ошонхой, гэбэшье тэдэнэй хэлэһэн, заяаһан хүсэлнүүд бэелүүлэгдээ гэжэ һанадагби, сэдьхэдэгби. Анхан хүдэлһэн зоноймнай, сэдхүүлшэдэймнай нэрэ соло сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье мүнхэ байха. Заншалта болоһон наһатайшуулай һараар ветерануудаа амаршалаад, элүүр энхые, һайн һайханиие хүсэнэб!

Бэлигма ОРБОДОЕВА, ветеран-журналист, Я.Гашегай нэрэмжэтэ шангай лауреат

Фото: Редакциин архивһаа гэрэл зураг