Ниигэм 23 nov 2021 552

Олондо туһатай олзын хэрэг урагшатай

Буддын шажанай заншалта Сангхын нэбтэрүүлһэн “Ниигэмэй хонин һүрэг” гэһэн түсэл үргэн дэлисэ абанхай гээд мэдэнэбди. Илангаяа Мухар-Шэбэрэй аймагай Алташа нютагта Дадагма Нимаевна Дамбиева 500 толгой хонидые 5 жэлэй туршада тараажа үрдеэд байна.

© фото: Гэр бүлын архивһаа гэрэл зураг

Буддын шажанай заншалта Сангхын нэбтэрүүлһэн “Ниигэмэй хонин һүрэг” гэһэн түсэл үргэн дэлисэ абанхай гээд мэдэнэбди. Илангаяа Мухар-Шэбэрэй аймагай Алташа нютагта Дадагма Нимаевна Дамбиева 500 толгой хонидые 5 жэлэй туршада тараажа үрдеэд байна.

Үгэдэг хүн үгырдэггүй

Хамбын хонидые Түгнын тала руу Дадагма Дамбиева эгээл түрүүн оруулаа. 2015 ондо 200 толгой хони үсхэбэрилхэеэ абаһан юм.

Алташаһаа холо бэшэ - Хёлгын саана Сэлэнгын Ноёхон нютаг оршоно. Эгээл тэндэ Хамбын хонидые абажа үдхэнэ гэжэ дуулаад, энэ хэрэгтэ хабаадахаяа шамдаһан аабза. Тиигэжэ өөрөөшье ажалтай, зондошье туһатай болоо ха юм.

“Түгнын талаарнай хонин һүрэгэй олошоржо байхыень хараад, сэдьхэлни баяраар халина, илангаяа энэ хэрэгтэ минии оруулһан хубита бии гэжэ һанахадаа, зосоом наран гараһандал болоно”, - гээд, Дадагма Нимаевна онсолон тэмдэглэнэ һэн.

Хүн талань гол шухала

Дадагма Дамбиевагай хүндэмүүшэ дэлгэр сэдьхэл нэн түрүүн тэмдэглэхэ байнаб. Ямаршье хүндэ адли тэгшэ уринаар хандадаг, зобоһон тулиһан хүниие ехэтэ хайрладаг, энхэрдэг. Тиимэл хадаа хүнэй үринэрые өөрын шэнгеэр өөдэнь болгоно, ажал хэжэ һургана. Ургажа ябаһан үхибүүдтэ тэрэнь юунһээшье сэнтэй бшуу. Ажал хэжэ шададаг байхада, саашадаа өөһэдтэнь лэ хэрэгтэй ха юм.

Уужам зосоохитой урихан эгэшэмнай гансал хамарайнгаа урдахиие хараад ябадаггүй – хамтын хэрэгтэ хам оролсодог. Илангаяа Суулгын дасан нээлгын ёһололдо өөрынгөө хубиин хэрэг бүтээгээд байһандал угаа ехээр баярлахыень ажаглаад, иимэл хүнүүдэй ашаар ажабайдалнай һайн тээшээ хубилна гэжэ ойлгохоор һэн.

Олзын хэрэг нээгээд...

«Олондо туһатай олзын хэрэг эрхилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэ Дадагма Нимаевнада һаяхана олгуулагдаа. Саарһа дансануудаа бэлдээд, иимэ статустай болохыень “Минии олзын хэрэг” гэһэн түбэйхид дурадхаһан байна.

“Тусхай үнэмшэлгэтэй болооб. Тэрэнэйнгээ ашаар арга боломжонуудтнай дээшэлхэ гэжэ намда ойлгуулна. Мүнөө һуралсал гаража байнаб. Хожомоо түсэлнүүдые зохёогоод бэелүүлхэдэм, олоһон мэдэсэмни туһатай байха”, - гэжэ Дадагма Нимаевна тэмдэглэнэ.

Туйлаһан дээрээ зогсонгүй, үшөөл саашаа хүгжэхэ тухай бодожо байдаг ажалша бэрхэ Дадагма Дамбиевагай жэшээ халан абаха зон үргэн Буряадтамнай байхал аабза.

Автор: Сарюна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Гэр бүлын архивһаа гэрэл зураг