Ниигэм 9 dec 2021 663

Захааминайхид һайн харгытай боложо байна

Аймагууд руу харгынуудые шэнэлхэ ажал ябуулагдаһаар. Захааминай аймагта шэнэ 10 модоной харгы дэлгээгдэбэ. Энэ зай "Аюулгүй болон шанартай харгы" гэhэн үндэhэтэнэй түсэлэй ашаар заhабарилагдаба.

Хэдэн жэлдэ хүлеэгдэhэн харгы одоошье заhабарилагдажа,  тэрэнэй нээлгэндэ Захааминай аймагай ажаhуугшад концерт-наадаар айлшадые угтаба. Харгын энэ зай Советскэ Союзай үедэ хэгдэhэн, харин тэрэ сагhаа гансал нүхэнүүд бүтүүлэгдэдэг байгаа. Мүнөө шэнэлэгдэhэн харгы ашаглалгада  оробо.

Гусиноозёрск - Петропавловка - Захаамин гэhэн харгыда шэнэ, сэхэ, hайхан 10 модоной асфальт дэлгээгдэбэ. Һонирхолтойнь гэхэдэ, тус ажал нэгэ жэл соо хэгдэhэн болоно. Мүнөө саашадаа энэ харгые Улаан-Үдэ хото болотор татаха юм.

- Харгын заhабарилгада 163 сая түхэриг үндэhэтэнэй бюджедhээ гаргашалагдаа. Бүхы эрилтэнүүдтэ харгы таарана: хамаг тэмдэгүүд, гэрэлтүүлдэг хэрэгсэлнүүд болон хаалтанууд зохёогдонхой. Дүтэлүүр нютагай хажуугаар автобусуудай тогтодог газарнууд баригдаа, тротуар дэлгэгдээ. Харгын шэнэлэгдэжэ эхилһэндэ, Захааминай аймагай арад зон баяртайнууд. Энэ хэрэг саашадаа тогтонгүй бүтэхэ гэжэ ехэ найданабди, - гээд,  Захааминай аймагай засаг дарга Сергей Гонжитов хэлэнэ һэн.

Буряад Уласай Засагай газар холын аймагай харгынуудые hайн болгохо түсэбтэй.  Ерэхэ жэлдэ Унаа тээбэриин яаманай мэргэжэлтэд  Захаамин хото хүрэтэр харгы заhабарилха юм. 

Фото: Эрдэни Раднаев