Ниигэм 18 dec 2021 726

Мэндэшэлгэ

Эрхим хүндэтэ нүхэд! Хоридохи зуунай эхиндэ «Шэнэ байдал»  гэжэ нэрэтэй hонин гаража байhанаа, “Буряад Монголой үнэн” гэжэ нэрлэгдээд, саашаа «Буряад үнэн» гэhэн буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэжэ байдаг гансахан Буряад Уласай сонин эдэ үдэрнүүдтэ 100-н жэлэйнгээ ой тэмдэглэжэ байна.

Зуун жэл соо дэлхэйн буряадуудтаа бүхы талын мэдээ, мэдээсэл бэшэжэ, арад түмэнэй хүртээл болоhон байха юм. Буряад зоной түүхэ, толи бэшэг болон алдаршаhан Таанадтаа Монголой буряадуудай зүгhөө амар мэндэеэ мэдүүлэн, энэ ехэ ойн баяраар амаршалан, амжалта хүсэнэбли!. Түүхын хүгжэлтэдэ 100 жэл соо үгы болонгүй, “Буряад үнэн” сонин улам ехээр хүгжэжэ, бултанай дура татадаг, түрэл буряад хэлэеэ сахин хүгжөөhэн, угаа уhанда хаянгүй, арад зонойнгоо алтан түүхэ, ёhо заншал, түрүү хүнүүд тухай hайхан мэдээсэлнүүдые толилжо ябанат.

Олон олон сэтгүүлшэ, зохёолшод, уншагшад мэдээсэл, шүлэг, зохёолоо “Буряад үнэндээ” бэшэжэ үлдээhэние хойто үе, дараа дараагийн үри хүүгэднай шудалжа, иимэ түүхэтэй байhан зонуудбди гэжэ hонирхохо, бахархаха болоно.

Би багаhаа иимэ сонин байдаг гэжэ уншадаг байгааб. Тэрэ үедэ манай Монголдо “Буряад үнэн” сонин бэшэжэ абадаг байгаа юм. Мүнөө 21-дэхи зуунжэлдэ манай Монголой буряадууд Интернетээр «Буряад үнэн» сониной сайт дээрээ орожо, бүхы hонин hорьмой уншаха аргатай болоhониинь hайшаалтай.

Үе үеэ олон алдартай зонуудые мэдүүлhэн, hонирхуулhан дансануудые бидэ уншажа мэдээбди. Иимэ л буянтай үйлэ бүтээhэн “Буряад үнэн”сонин болоно. Миний хубида ород буряад хэлэн дээрэ “Алтаргана” наадамайнгаа талаар «Буряад үнэн» сониндо хэдэн ниитэлэл бэшээ hэм. Нам тухай Намжилмаа Нанзатовна абгай энэл сониндо бэшээhэн гэжэ дуулааб. Буряад түмэнэй ололто, амжалта, баяр баясхалан олон талын амидарал тухай энэ сониннhоо уншажа, дэлхэйдэ тараhан  буряадууднай мэдэлсэдэг. Арад зоной түүхэ, соёл, хэлэ, зан заншал, ажахуй хүтэлхэ арга, шажан шүтэлгэ, болбосорол, шэижэлхэ ухаанай бүхы л талые зуун жэлдээ багтаажа байна гэжэ бодоходом,  минии зүрхэндэ омогорхол түрэнэ.

Мэдээ, мэдээлэлэй эриндэ удха шанараа алдангүй дэлхэйгээр тараhан буряадуудайнгаа хүүргэ боложо байдагтнай сэгнэшэгүй үнэтэй зүйл гээшэ. Мянга мянган хүнэй зүрхэ сэдьхэл шэнгээhэн «Буряад үнэнэй»  хамта олон ажалшадта, сэтгүүлшэдтэ ажалай ехэ амжалта хүсэжэ,  Таанарайнгаа гэр бүлэдэ элүүр энхэ байжа, аза жаргалтай ябахыетнай үреэнэб. Монголой буряадууд, Шэнэхээнэй буряадууд  бүгэдөөрөө аргагүй ехэ баяртай байнабди.

Эбтэй байhан буряадууд хэлэ соёлоо hэргээн хүгжүүлжэ, хойто үедээ үлдээхэбди гэжэ найданабди. «Буряад үнэнэйнгээ» буянгаар дэлхэйн буряадууднай уулзаhан шэнги болодог лэ. Һайн үйлэ дэлгэрхэ болтогой.

 

Таанадаа хүндэлhэн, Мэндэшэлгэ. Монгол уласай  Буряад соёл,  уламжлалал хүгжүүлхэ сангай тэргүүн, ВАРК-ын дэд юрэнхылэгшэ, профессор Соёлсүрэнгийн Билэгсайхан