Ниигэм 21 dec 2021 553

Сэбэр агаараар амилдаг болохомнай гү?

Улаан-Үдэ хото “Сэбэр агаар” гэһэн холбоото уласай программада оруулагдаха гэжэ Ородой Юрэнхылэгшын Алас Дурна зүгэй тойрогоор  бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев дуулгаба.

© фото: Буряад Үнэнэй архивһаа

Энэ программада  Улаан-Үдэ аяар 2024 ондо оруулагдаха түсэбтэй байгаа. Теэд тэрэ саг болотор хүлеэхэ арга үгы гэжэ Юрий Трутнев мэдүүлбэ. Тиимэһээ тус программа  ерэхэ  жэлэй июнь һараһаа бэелүүлэгдэжэ эхилхэ тухай тэрэ дуулгаа. Үбэлэй сагта Улаан-Үдын ажаһуугшад  утаанһаа хахажа, ханяажа эхилдэг гэжэ мэдээжэ. Энэ утаанай гол шалтаг гэхэдэ, түлеэгээр, шулуун нүүрһээр үмсын гэрнүүдые дулаасуулга болоно. Ниислэл хотомнай хоёр хадануудай хоорондо байгуулагдаһан ушарһаа   һалхигүй сагта утаан нэгэ газартаа тогтошоно. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, 2020-2021 онуудай үбэлэй сагта бензопирен бодос хотодо хэмһээ 30 дахин ехэ байгаа. Энэ хорото утаан хотын хэды олон зониие хорлоно гээшэб даа,  энээнһээ боложо, элдэб янзын үбшэнгүүд бүри түргөөр һүжэрнэ. Хүршэ Монголой ниислэл Улаан-Баатар хотодо  баһал иимэ  бэрхэшээл  тудалдаһан һаа, энэ асуудал шиидхэгдэжэ, хоёр жэлэй саана  утаанда дарагдахаяа болишоо. Ушарынь гэхэдэ, үдэшын сагһаа үглөөгүүр  болотор зайн гал миинтэ болоо.

Фото: Буряад Үнэнэй архивһаа