Ниигэм 21 dec 2021 629

4 мянганай түлөө...

Ивалгын аймагай Сотниково һууринда сошордомо үйлэ болобо. Үнгэрэгшэ амаралтын үдэр нэгэ гэрэй хорёо дотор наһа бараһан хүнэй бэе олдобо.

Мүрдэгшэдэй ажал ябуулһанай удаа энэ хэрэгтэ 39-тэй эхэнэр хабаатай байһаниинь элирээ.

Уридшалһан мэдээгээр тэрэ эхэнэр танилдаа 4 мянган түхэриг зээлеэр үгэһэн байгаа ха. Урьһалжа абаһан хүн тэрэ мүнгыень һөөргэнь саг соонь бусаагаагүй. Тэрээнһээ боложо, ами наһантаяа хахасаба ха юм. Мүрдэгшэдэй дуулгаһаар тэрэ эхэнэр мүнгэнэйнгээ хойноһоо хутага баряад, үритэй танилдаа ошоһон байна. Иигэжэ ябахадаа, тэрэ эхэнэр архиин халуутай байһан юм.  

  • Гэрһээ холо бэшэ тэрэ хүнтэеэ ушараад, нэгэ бага хөөрэлдэһэнэй удаа мүнгэнэйнгөө зарим хуби бусаажа шадаһан байна. Зээлитэй хүнэй тэрэ эхэнэрые бадашан һагад зугаалхадань, сухалаа хүрөөд, хутага гаргажа, тэрэнээ хадхажархиба. Удаань түргэн дары тэндэһээ тэрьедэһэн байна. Хутагадуулһан хүн тэндээ наһа бараа, - гэжэ мүрдэлгын албанай мэргэжэлтэд дуулгана.

Уданшьегүй зэмэтэн нэгэ алаабхиин хажууда архи уужа байтараа, сагдаанарта баригдаа. Мүнөөдөө мүрдэлгын ажал ябуулагдажа  байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay