Ниигэм 27 dec 2021 625

Мүнөөдэр Улаан-Үдын бүхы гэрнүүдтэ дулаан, халуун уһан дамжуулагдаха

Хотын гэрнүүдтэ дулаа дамжуулдаг ТЭЦ-1-дэ болоһон аюулай хойшолонгууд усадхагдажа, дулаан болон халуун уһан Улаан-Үдын гэрнүүдтэ, ниитын байшангуудта мүнөөдэр бултандань хүрэхэ.

  • Шэнэ жэлэй һайндэртэ бэлэдхэлгын һүүлшын долоон хоног эхилбэ. Жэлэй ехэ һайндэрээ нютагаархиднай дулаан гэрнүүдтээ угтаг лэ даа. ТЭЦ-1 эмхи ажалайнгаа гуримда оробо. Аймшагтай гай усадхаха хэргтэ ажаллаһан мэргэжэлтэдтэ һайниие хүргэнэб, – гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов дуулгана.

Эгээл хүйтэн үдэрнүүдэй тогтоод байхадань аймшагтай гэнэ усал болобо ха юм. Иигэжэ, ехэ хойшолногүйгөөр усадхаһаниинь болоо даа. Үгы гэбэл, хотын соргонуудай мүльһэтэжэ хүрэбэлэнь, хэды олон ажаһуугшаднай хүйтэн гэртэ үлэхэ байгаа гээшэб? Ай бурхан!

Фото: Булат Бадмаев