Ниигэм 28 dec 2021 501

Үбэлэй дунда уһанда абтахада аймшагтай

Баргажанай аймагай Улан нютагай ажаһуугшадай гэр байрань уһанда абтажа байна

«Гэр байрамнай уһанда абтажа байна, абарыт туһалыт!» - гэжэ Баргажанай аймагай Улан нютагай ажаһуугшад сүлжээ холбоондо бэшэбэ. Ушарынь гэхэдэ, нютаг соогуурнь урдан гарадаг багахан хадын горхон хашарлажа, иимэ байдал тохёолдобо. Дулаанай сагта тэрэ горхон багахан юм, харин үбэлдөө жэлһээ жэлдэ тэрэ хашарлахаяа һанадаг.

  • Улан һууринда боложо байһан ушар тухай дуулаабди. Аймагай ажалшадһаа бүридэһэн шалгалтын бүлэг шэнжэлхы ажал ябуулаа, усадхалгын ажал хэгдээ, – гэжэ Баргажанай аймагай захиргаанай онсо байдалай талаар мэргэжэлтэн Михаил Колмаков дуулгана.

Горхонһоо холо бэшэ оршоһон 15 гэр уһанда абтаа, тэдэнэй 9-дэнь хүн зон байрладаг, үлөөшэ 6-иинь хаалгаатай. Тиихэдэ ФАП, почтын, соёлой  байшангууд уһанда абтаһан байна.

Буряад Уласай бэдэрэлгэ-абаралгын албанай мэргэжэлтэд Улан нютаг ошожо, ажалаа ябуулаа.

  • Шалгалта хэһэнэй удаа горхоной һаба 40 метрэй зайда мүльһэнһөө сэбэрлэгдээ. Нютагай 30 хүн, 1 трактортай ажаһуугша энэ хэрэгтэ оролсожо хамһалсаа. Гэрнүүдые зубшаад, уһанай урдаха 70 метрэй һаба хэгдээ, - гэжэ онсо байдалай талаар агентствын мэргэжэлтэд дуулгана.

Хэгдэһэн ажалай һүүлээр уһанай хэмжүүр доошолоо, гэрнүүдэй шэнээр уһанда абтаха аюул үгы хэбэртэй.

Фото: pixabay