Ниигэм 12 jan 2022 406

Шэнэ тоног түхеэрэмжэ абтаха

2022 ондо Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудта 100 сая түхэригэй шэнэ тоног түхеэрэмжэ абтаха болобо.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Улаан-Үдэ хотын нэмэлтэ болбосоролой 12 эмхи зургаан болон 18 һургуули гүрэнэй һомолһон мүнгэн туһаламжада хүртэхэ юм. 
– Иимэ арга боломжын ашаар эдэ эмхи зургаануудта 10 мянган ажалай шэнэ һуури нээгдэхэ, 65 тусхай мэргэжэлэй кабинет байгуулагдаха юм, – гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай болбосоролой хороондо мэдээсэнэ. 


2020-2021 онуудта 17 мянган ажалай һуури нээгдээ һэн. Элдэб шэглэлнүүдээр кабинедүүд тоногжуулагдаһан байна гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа