Ниигэм 13 jan 2022 792

Анхарал татама номой сан

Агын тойрогой  Хүнхэр нютагта «Нангин тала» гэһэн экологическа шэглэлэй шэнэлэгдэhэн номой сан үүдэеэ сэлибэ.

© фото: kultura75.ru сайтһаа

Хүдөөгэй модельнэ номой сангай нээлгын баяр ёһололдо Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Б.Батомункуев, Үбэр Байгалай хизаарай Хуули байгуулгын Суглаанай түрүүлэгшын орлогшо Ц.Цыренов, Агын аймагай захиргаанай толгойлогшо Ж.Жапов, хизаарай Соёлой яаманай гүрэнэй ба соёлой политика бэелүүлгын таһагай дарга Т.Жеребцова, А.С.Пушкинай нэрэмжэтэ эрдэмэй номой сангай директор Е.Сивцова, генеральна подрядчик болохо «Восточный экспресс» үйлэдбэриин дарга А.Домашевский ба Агын аймагай библиотекарьнүүд, нютаг зон хабаадаа. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В.Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэжэ байһан «Соёл» үндэһэн түлэблэлэй хэмжээндэ Хүнхэр нютагта модельнэ номой сан хүсэндөө оробо гээшэ. Нэн түрүүн Б-Б. Намсараевай нэрэмжэтэ номой сангай директор Дарима Цэдашиева модельнэ номой сангай шэнэ түхеэрэлтэнүүдтэй, хараалагдаһан шухала ажалнуудтай танилсуулаа. Номой сангай дэргэдэ «Хүсэн» гэһэн хизаар ороноо шэнжэлэлгын түб, экологическа – «Булаг», түүхэ шэнжэлэлгын «Дурасхаал» нэгэдэлнүүд, Хүнхэр нютагай музей байгуулагдаха юм. Абонементнэ, нааданай, амаралгын, хүүгэдэй зохёохы зоононууд түхеэрэгдээ, шэнэ эд бараан абтаа. Гүрэнэй зүгһөө мүнгэн һомологдожо, номой сангай жаса 2106 шэнэ номоор олошороо, 3D, 4D программануудтай номууд, «Экология» интерактивна панель, наадануудай «песочница» г.м. бии. Анхарал татама номой сан Соёл болоо. Номой санда интернедэй утаһаар Үндэһэтэнэй электронно библиотекын ба PRO.Культура.РФ порталай нөөсэнүүдэй шэнэ номуудые хараха арга байгуулагдаа. «Хүнхэр» ажахы мүнгөөр туһалжа, заһабарилгын, сэбэрлэлгын ба тайзан үргэдхэлгын ажалнууд хэгдээ. Соёлой гуламта шэнэ дулаан туаледтэй болоо. Хүнхэрэй номой санда 44 жэлэй туршада хүдэлжэ ябаһан, АБАО-гай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Баярима Цыденжапова ба бэшэндэ Баярай бэшэгүүд ба бэлэгүүд барюулагдаа.

 

Автор: Жалсан Лубсандашиев

Фото: kultura75.ru сайтһаа