Ниигэм 17 jan 2022 821

Урданай хүүр дотор эхэнэр хүнэй һэе болон алтан зүүдхэлнүүд олдобо

Ягеллонско университедэй (Краков, Польша) бүлэг археологууд хүршэ Тува Уласай «Хаашуулай хүнды» гэхэ гү, али «Долина царей» гэһэн газарта ажалаа ябуулжа байтараа, скифүүдэй үедэ ажаһууһан эхэнэрэй һэе олобод

Энэ ажалай дүн тухай зураглал Nauka w Polsce мэдээсэлэй порталда хэблэгдэһэн байна.

  • 2021 ондо малталга хэжэ байха үедөө археологууд энэ хүүр олоһон юм. Тэрээн дотор эхэнэр хүнэй һэе болон алтан зүүдхэлнүүдһээ гадна, эрэ хүнэй хүзүүндээ зүүдэг гоёолто олдоһон байна. Пектораль гэһэн энэл алтан зүүдхэлынь һонирхол түрүүлнэ. Урда Сибирь шадархи газарнуудта иимэ юумэн гансал эрэ хүнэй хүүр дотор олдодог байһан юм, - гэжэ поляк яһанай археолог Лукаш Олещак хэлэнэ.

Иимэ зүүдхэлтэй хүн ямар бэ даа нэгэ бүлэгтэ хабаатай гэжэ элирүүлэгдэдэг һэн. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: tuvaonline.ru