Ниигэм 19 jan 2022 565

Түрүүшын түлбэринүүд

Буряад Уласай онсо байдалай комиссиин шиидхэбэреэр эбэртэ бодо малаа алдаһан фермернүүдтэ түлбэринүүдые шэглүүлхэнь. Буряадай нөөсэлгын жасаһаа Хяагтын болон Бэшүүрэй аймагууд руу 19,9 сая түхэриг эльгээгдэхэ. Һаяын сагта Мухар-Шэбэрэй, Тарбагатайн болон Ивалгын аймагуудай хүтэлбэри түлбэри абаха талаар мэдүүлгэнүүдые оруулха юм.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Онсо байдалай комиссиин зүблөөнэй дүнгүүдээр Буряадай нөөсэлгын жасаһаа Хяагтын аймагта 12,3 сая түхэриг ябуулха гэжэ шиидхэгдээ, энэ мүнгэн 61 толгой хони ямаадаа, 2 гахай, 330 толгой эбэртэ бодо малаа алдаһан 29 хүнүүдтэ хубаагдаха. Бэшүүрэй аймагта 7,6 сая түхэриг эльгээгдэжэ, 2 толгой хони, 32 гахай, 181 толгой эбэртэ бодо малаа гарзада оруулһан 16 фермертэ түлэгдэхэ.

- Түлбэринүүд дансануудай ороһон сагһаа түлэгдэжэ эхилхэ. Хэрэгтэй болоо һаань, үдэр бүри онсо байдалай комиссиин зүблөөнүүдые үнгэргэжэ байхабди. Манай гол зорилго – дансануудые һаатуулангүй, саг соонь бэлдэхэ, үбшэнһөө боложо гарзалһан малаа хүсэлдүүлхэ түлбэри фермернүүдтэ түргэн түлэхэ, - гэжэ зүблөөнэй үедэ Пётр Мордовской тэмдэглээ.

 Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Буряадай хүдөө ажахын сайд Галсан Дареевэй хэлэһээр, Хяагтын болон Бэшүүрэй аймагуудһаа нэмэлтэ мэдүүлгэнүүд үшөө эльгээгдэхэ, ажал үргэлжэлһөөр. Хяагтын аймагаар уридшалан тоологдоһоор, бүхыдөө 84 мэдүүлгэ үгэгшэдтэ, мүн баһа Бэшүүрэй аймагта үшөө 2 айлда үгтэхэ. Гэхэтэй хамта эбэртэ бодо мал амидын шэгнүүрээр килограммынь 134 түхэригтэ болоно, хони ямаад – нэгэ толгойнь 4 мянган түхэриг, гахайнууд – амидын шэгнүүрээр килограммынь 152 түхэриг.

- Мүнөө Мухар-Шэбэрэй, Ивалгын болон Тарбагатайн аймагуудта үбшэниие усадхаха ажалнууд үргэлжэлһөөр. Ажаһуугшадһаа мэдүүлгэнүүд удаань абтаха, саарһа дансанууд бэлдэгдэхэ, тиигээд онсо байдалай комиссида гарзануудыень харюулха ажал ябуулхабди, - гэжэ Галсан Дареев хөөрөө.

Сайдай тэмдэглэһээр, малай арһанай үбшэниие үгы хэхэ талаар 20 хүн хүдэлнэ, үбшэнэй эхилхэдэ, 151 ветеринар хабаадуулагдаа һэн.

-Мүнөө үедэ бүхы хүсэмнай һэргылэмжын тарилгада хандуулагданхай. Ветеринарна албанай 154 мэргэжэлтэд хүдэлнэ. Һэргылэмжын тарилга табилга түргэн бушуу гуримаар үнгэргэгдэнэ, тиигэжэ мүнөөдэрэй байдалаар 100 мянган толгой мал таригдаа», - гэжэ Галсан Дареев тэмдэглээ.

Мүн баһа сайдай хэлэһээр, һэргылэмжын тарилга табилгада фермернүүд шадаха зэргээрээ ветеринарнуудта туһална. Олон нютагуудай ажаһуугшад өөһэдөө бригадануудые эмхидхэжэ, наһатайшуулай малда тарилга табюулхадань туһална. Һануулхада, үбшэнэй элирүүлэгдэһэн Буряадай 5 аймагай (Хяагтын, Бэшүүрэй, Мухар-Шэбэрэй, Тарбагатайн, Ивалгын харьяата газарнуудта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй зарлигаар онсо байдал соносхогдоо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа