Ниигэм 28 jan 2022 611

Зондо үшөөл хэрэгтэйб

Цыцыгма Бальжинимаевна Будожаповагай шууданай ажалда ороһоор 50 жэл болошобо. Энэ сагай хугасаада Цыцыгма Бальжинимаевна хэды олон сонин сэдхүүлнүүдые, дуулгалга болон бэшэгүүдые ажаһуугшадта тараагаа хаб? Январиин 20-до тэрэ 70-тай болобо.

© фото: Гэр бүлын архивһаа

Үндэр наhатай болобошье, ажалаа орхижо, наhанай амаралтада гараха хүсэлгүй.

«Үшөөл зондоо хэрэгтэйб, намайе Хурамшада хүлеэдэг зон олон, тэдэнээ орхихо аргамни үгы, бэеынгээ хүнгэндэ ажалаа хэжэл ябахаб», - гэжэ Цыцыгма Будожапова энеэбхилэн хэлэнэ.

Цыцыгма Бальжинимаевна Улаан-Үдын почтамтын Оронгын таhагта хүдэлдэг. Гэр бүлэтэеэ Кокорино нютагта ажаhуудаг, харин ажалдаа Хурамша ошодог байна. Зунай сагта велосипедээр, үбэлдөө ябагаар урагша- хойшоо 10 модо дабажа гарана. Хурамшада 250-яад хүн ажаhуудаг, бултандань шууданай эльгээлтэнүүдые, захил газетэ журналнуудые хүргэтэрөө үшөө 15 км ябажархина. Долоон хоног соогоо 75 км дабажа гараха баатай болоно. Харин 50 жэлэй туршада Цыцыгма Бальжинимаевна аяар 5 дахин газар дэлхэйн экватор хүреэлжэ гараhан шэнги харгы зам дабан гараа. Цыцыгма Бальжинимаевнае нютагай зон ехэл сэгнэдэг, хүндэлдэг, дулаахан үгэнүүдээр угтан абадаг. 70 наhанай харгыда оробошье, хэжэ ябаhан ажалдаа тэрэ хананхатай зандаа. Он жэлнүүдэй ошохо бүри ажалай эрилтэнүүд хубилна, хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдэнэ. Цыцыгма Бальжинимаевна эдэ бүгэдые бэлэхэнээр шудалжа, һайнаар мэдэхэ болонхой. Залуу ажалшадаа һургажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдадаг, ямар нэгэн шалтагаар ажалдаа гаража шадахагүй ондоошье участогуудай почтальонуудай орондо һаадгүй хүдэлхэ аргатай.

Цыцыгма Бальжинимаевна урин налгай, урагшаа hанаатай, хүүгэд хүгшэд илгаагүй, бүхы зондо ходо зөөлэхэнөөр хандадаг. Ажалдаа аргагүй бэрхэ. Ажаһуугшадай захилаар хотоһоо томо техникэ асаруулжа баярлуулдаг. Хүн бүхэндэ хото руу харгылха арга үгы ха юм.

- Цыцыгма Бальжинимаевна, энэ ажалтнай юугээрээ танда hайшаагданаб?- гэжэ hурахадамнай: - Энэ ажал намайе ехэл шангаар татаал даа, мэдээшьегүй байхадамни, 50 жэл үнгэршэбэ. Арад зондоо туhатай ябанаб гэжэ hананаб. Минии ерэхэдэ, нютагаархид баярладаг. Үшөө ходо ябагаар ябахадамни, бэемнишье хүнгэн, hайн байна, - гэжэ харюусаа.

 Гэртээ хэхэ ажалынь мүн лэ угаа ехэ. Цыцыгма Бальжинимаевна наhанайнгаа нүхэр Бато Бимбаевичтай үхэр мал баридаг. Зунай сагта огород соогоо ажаллаха дуратай, сэсэгүүдые олоор тарижа, сэдьхэлээ баярлуулдаг. Наһаараа ажал хэжэ, гүйдэлөөрөө ябаһан Цыцыгма эгэшэ наһанай амаралтада гаража, гэртээ һуужа шадахашьегүй гэжэ тобшолхоор. Нүхэртэеэ 3 үхибүүдые хүл дээрэнь гаргаа, дүрбэн аша зээнэртэй. Ажалдаа абьяастай Цыцыгма Бальжинимаевна Будожапова Россиин шууданай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай, «Мастер связи» гэжэ үндэр нэрэ зэргэтэй юм.

Цыпилма Шойдокова

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: Гэр бүлын архивһаа