Ниигэм 1 feb 2022 639

Үлтэнэг ногоо уургуулхада олзотой

Мухар-Шэбэрэй аймагай Подлопатки һууринһаа холо бэшэ малшадай бууса дээрэ хара тамхинай зүйлнүүдые сагдаанар олобо

Бүхыдөө 28 килограмм үлтэнэг болон 3 грамм тэрэнэй тоһон хуряан абтаба.

  • Нёдондо намараар хара тамхи нөөсэлөөд хадагалаа һэм. Өөрөөл хэрэглэхэеэ бэлдэһэн байнаб, - гэжэ тэндэ малшанаар ажалладаг 49 наһатай бүһэтэй хүн хэлэбэ.

Энэ талаар мүрдэлгын ажал ябуулагдажа эхилээ. Зэмэтэн энээнһээ урид хара тамхи хадагалжа байһанаа баригдаад сүүдлүүлһэн юм. Мүнөө баригдахадаа, тэрэ хара тамхи татаһан байгаа гэжэ элирүүлэгдээ.

Гэхэтэй хамта Буряад Уластамнай үлтэнэг ногоо тарижа үйлэдбэрилхэ талаар ажал ябуулагдана. Нёдондо жэлһээ Буряадтамнай энэ ногоо ургуулха зүбшөөл үгтэһэн байна. Тэрэнь ехэл олзо оршотой үйлэдбэри гэжэ мэргэжэлтэд дуулгана. Засагай газарта эмхидхэгдэһэн суглаанда тус асуудалда онсо анхарал хандуулагдаа. Тамир Шагдаровай байгуулһан ажахы үлтэнэг тарижа туршаба.

  • Олзын хэрэг эрхилэгшэ 100 гектар талмайда үлтэнэг ногоо таряад, тэрэнээ хуряажа болбосоруулһанай удаа худалдахадаа, 43,77 сая түхэригэй олзо олохо ёһотой. 1 килограмм үлтэнэгэй тоһон 750 түхэригтэ болодог юм, - гэжэ Буряадай хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев дуулгана.

Энэ хуралдаанай һүүлээр хүдөө ажахы эрхилэгшэд үлтэнэг ногоо үйлэдбэрилхэ һалбари руу һаналаа табибад. 

Фото: мвд рб