Ниигэм 3 feb 2022 446

Турунтаеводо-роллердром

2022 ондо Турунтаево һууринда роллердром баригдажа эхилхэнь.

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай барилгын ба гэр байрын ажахы шэнэлэлгын яаманай пресс-албанай мэдээсэһээр, энэ түсэл бэелүүлгэдэ болоод һуурин дотор тааруу зохид байдал түхеэрэлгэдэ дүн хамтадаа 8 сая түхэриг һомологдобо.

Һэльбэн шэнэлэлгын ажалнууд һаядаа эхилжэ, байгша оной намар, октябриин 1-дэ дүүргэгдэхээр хараалагдана. 2021 ондо Байгал шадарай аймагай Турунтаево һууринда мүн лэ 8 сая түхэригэй ажалнууд хэгдэжэ, ажаһуугшадай байдаг гэрнүүдэй хажуугаар болон олоной амардаг газарнууд болбосон түхэлтэй болгогдоһон байна.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com