Ниигэм 3 feb 2022 516

Бадма-Хандын бууза

Мэдээжэ дуушан Бадма-Ханда Аюшеева дуу дуулахаһаа гадна бууза хэжэ эхилхэ гэжэ шиидэбэ. Бултанай дуратай дуушанай гараар бэлдэһэн бууза Улаан-Үдын зон захил хэжэ абаха аргатай болобо.

© фото: Гэр бүлын архивһаа

– Хүндэтэ нүхэд, би һайхан мэдээ тандаа хүргэнэб, бууза хэжэ эхилхэмни. Буряад амтан эдеэ, имагтал бууза хэхэ дуратайб. Өөрынгөө оролдолго гаргажа бүтээһэн хүрэнхэй буузаяа та бүгэдэнэй гэрэйтнай үүдэндэ хүргэжэ үгэхөөр бэлэн болоод байнабди. Захигты, хүргэжэ үгэхэбди. Минии хэһэн бууза амтархан байжа эдихэт гэжэ һананаб, – гэжэ дуушан өөрынгөө Инстаграм соогоо хандаа.

Бадма-Хандын хэлэһээр, тэрэ бага наһанһаа эдеэ бэлдэхэ хэрэгтэ хүндын тэмдэгэй ёһо заншалые сахидаг. Хүгжэм дуунһаа гадна, үндэһэн арадай эдеэ хоол, ундаар арадай соёл уралигые хүнүүдтэ хүргэжэ болодог.

– Би өөрынгөө хүсэл мүнөө бэелүүлжэ эхилбэб. Шэнэхээндэ түрэжэ үндыгөөб, хүүгэд байхаһаам хойшо бууза хэлгэн болбол намда нангин ёһо бүтээжэ байһандал адли байһан юм. Мяха шэлэжэ абаха, талха худхаха, бултыень тааруулха гээд лэ олон нюусанууд байдаг. Бүхы эдэ мэдэсэ би багаһаа мэдэнэб, тэрэнээ олон жэлдэ хэрэглэжэ байнаб. Арад зондо буряад соёл хүргэжэ үгэхэ – минии нангин уялга гэжэ хэлэжэ болоно. Соёл, ёһо заншалаа дуу хүгжэмөөр дамжуулхаһаа гадна, үндэһэн табаг эдеэгээр дамжуулха хэрэгтэй гэжэ би ходо һанажа ябадагби, – гэжэ дуушан хэлэнэ.

Бууза захиха дуратай хүнүүдэй тоо олон боложо байна. Тэдэнэй дунда дуушадшье бии гэжэ Инстаграмм соо эли харагдажа байна.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Гэр бүлын архивһаа