Ниигэм 8 feb 2022 411

Буряадтамнай федеральна таксопарк бии болохоор хараалагдана

Тус  эмхитэй манай Засагай газарай мэргэжэлтэд нёдондо жэлһээ хэлсээ ябуулжа эхилһэн байна

Уридшалһан мэдээгээр, 300-400 хүнгэн авто-унаа ерэхээр багсаагдана.

  • Тус эмхи өөрын тусхай унаатайнууд. Ажалаа эхилхэһээ урид жолоошод эмшэдтэ үзүүлдэг, унаануудаа шалгадаг. Иигэжэ Улаан-Үдэдэ таксиин һалбари һайн тээшээ хүгжэхэ бэзэ, - гэжэ Засагай газарай мэргэжэлтэд хэлэнэ.

Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада Улаан-Үдымнай ажаһуугшад таксиин эмхинүүд ажалаа муугаар ябуулна гэжэ гомдодог болонхой.

  • Үнэмшэлгэтэй, үнэмшэлгэшьегүй жолоошод арай гэжэ бэеэ шэрэжэ ябаһан машинануудаар ажаллана. Хуушаншье һаань, тэрэнээ сэбэрээр абаад ябахада болохоор ааб даа. Зарим таксиин ерэхэдэнь, тэрээн соонь орохоор бэшэ үмхэй үнэртэй, -  гэжэ арад зон үдэр бүри гомдожо Интернедтэ бэшэдэг.

Үнэхөөрөөшье, хэдэн жэлэй саада тээ таксиин жолоошод хотын түб талмай дээрэ гаража,  буруушаалгын жагсаалда хабаадаһыень һанана ёһотойт. Тэрэ гэһэнһээ хойшо ажаһуугшадай болон жолоошодой хоорондо ангиин дайн эхилээ гү даа. Мүнөө хэлсэһэн түлбэриеэ хэды дахин эбхэрүүлжэ дээшэлүүлээгүй һаа, такси ерэнэгүй гэжэ хэлсэгшэ.

  • 2013 онһоо хойшо таксинуудай унаанууд шэнэлэгдээгүй. Ерэхэ эмхиин түлөөлэгшэд шанараа дээшэлүүлхэбди гэжэ найдуулаа, - гээд, Унаагай хүгжэлтын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай сайд Александр Гоге дуулгаба.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay