Ниигэм 9 feb 2022 524

Тарилгын туһа ехэ байна

Ковидаар үбдэhэн зонтой харилсагшад гэртээ хаагдаад hуунгүй, ажаллаха эрхэтэй болоо. Мүн үбдэhэн зон долоон хоногой удаа больнична саарhаяа хаалгаад, ПЦР-тест тушаангүй ажалдаа гараха аргатай

Росси дотор Роспотреб хиналтын шэнэ дүримүүд хүсэндөө ороо. Буряадай эмшэд шэнэлэгдэһэн аргаар ажалаа ябуулжа эхилээ.

Мүнөө 5-дахи долгиндо, ехэнхи ушарта зон ОРВИ үбшэнтэй адляар ханяана, халуурна. Мүн тиихэдэ, үсөөхэн үдэр соо үбдөөд, hайн болоно. Тиимэhээ  мүнөө абтаhан шэнэ дүримүүд зүб соносхогдоо, саг соогоо хэгдэбэ гээд эмшэд тэмдэглэнэ. Эндэhээ хойшо ковидаар үбдэгшэдые долоон хоног соо аргалаад лэ, ПЦР-тест тушаалганшьегүйгөөр ажалдань гаргадаг болохонь. Гэхэтэй хамта үбшэн зонтой харилсагшадые хаахаяа болибо. Тиигэжэ эмшэд гансал бодотоор үбдэhэн зониие аргалха, хүсэ шадалаа гаргаха гээшэ. Буряадай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудуповагай хэлэhээр, больнична саарhа данса дистанционно аргаар хааха мүн ПЦР-тест абахагүй гэhэн  шэнэ энэ  дүримүүд гол түлэб мартын 15 болотор лэ хүдэлхэ. Саашадаа гүрэн доторхи байдал хаража үзөөд, хубилалтануудые оруулхабди гэнэ. Вакцинаци хүүлэнгүйгөөр яашье энэ үбшэнэй урда орохогүйбди,  заабол тарилга хэхэ хэрэгтэй гээд эмшэд дахин hануулна. Жэшээлхэдэ, дабталгын тарилга хахад жэл болоод тарюулха хэрэгтэй, тэрэнэй хүсөөр бэеэ вирусhээ аршална гээшэт. Буряадай Толгойлогшо гэр бүлөөрөө поликлиника хүрэжэ, тарилга абаба. Хани нүхэртэеэ тэрэ хоёрдохиёо тарюулба. Зүгөөр hургуулиин үхибүүдынь түрүүшынхиеэ вакцинацида ерээ.  Эмшэн бултанайнь бэеын байдалые шалгажа, заншалта асуудалнуудые табижа, тарилга зүбшөөнэ.  Жэшээлхэдэ, ганса энэ поликлиникада амаралтын үдэрнүүдтэ 28 үхибүүд тарилга абажа ошоо.  

Мүнөөдөө прививка табюулха  дуратай эдиршүүлэй тоо нилээн олон гээд эмшэд гайхалдана. Уласай Толгойлогшын тэмдэглэhээр,  бүхы зондо хүрэхөөр вакцинын нөөсэ бии. 

Фото: pgu.govrb.ru