Ниигэм 10 feb 2022 479

Красноярскһаа-түрүүшын рейс

Февралиин 3-да агаарай «Аврора» компани Красноярск-Улаан-Үдэ-Красноярск гэһэн маршрудаар ниидэлгэ эхилээ. Пүрбэ ба нима гарагуудта А-319 түхэлэй аэробусууд ниидэхэ юм. Биледүүдэй сэн федеральна һан жасаһаа хүсэлдүүлэгдэжэ, нэгэ тээшээ ниидэхэдэ  5500 түхэригтэ болохо.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Январь һарада Якутск ба Хабаровск руу ниидэлгэнүүд эхилээ һэн. Мүн баһа үнгэрһэн жэлэй август һарада «Аврора» компани Улаан-Үдэ – Владивосток маршрудаар ниидэлгэ эхилээ бэлэй. Мүнөө үедэ энэ шэглэлээр 7000 пассажир зөөгдөө. Тэрээнһээ гадуур байгша ондо Улаан-Үдэ-Хужар  болон Улаан-Үдэ-Агинское гэһэн сэхэ ниидэлгэнүүдые нээхэ гэжэ түсэблэгдэнэ.

 - Буряад Уласай Засагай газар саашадаашье нютагууд хоорондын агаарай ниидэлгэнүүдые хүгжөөхөөр хараална. Тиигэжэ 2021 ондо эхилһэн Улаан-Үдэ-Хэрэн-Улаан-Үдэ маршрут 2022 оной зунай хаһада үргэлжэлүүлэгдэхэ. Энэ маршрудта республиканска һан жасаһаа 2,9 сая түхэриг шэглүүлэгдэнэ. 2022 ондо иимэл хэмжээнэй дэмжэлтэ үгтэхэ. Ошохо ерэхэдэ хүшэр аймагуудта ниидэжэ байха түлэбөөр Улаан-Үдэ-Багдарин маршрут нээхээр түсэблэгдэнэ, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тэмдэглээ.

Улаан-Үдэ-Томск ниидэлгын гаргашань республиканска һан жасаһаа хүсэлдүүлэгдэнэ, энэ хэрэгтэ 2022 ондо 15 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ. Буряад оронһоо олон оюутад Томскдо һурана, тиимэһээ энэ шэглэлээр 100 хуби дүүрэн ниидэнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа